Poland

Szczepionka rozsądku

Koronawirus w Polsce

Koronawirus w Polsce

AdobeStock

Puste ulice w czasie sylwestra i kolejki do szczepieñ zadaj¹ k³am przes³aniu wielu mediów i polityków, ¿e rz¹d nie znajduje respektu w spo³eczeñstwie, ¿e Polska jest fundamentalnie podzielona.

S¹ oczywiœcie kwestie – polityczne czy ideowe – dziel¹ce obywateli, ale mówiê tu o codziennej relacji w³adza (rz¹d)–obywatele, która zak³ada respekt dla prawa i obowi¹zków ka¿dej ze stron. Niestety ta relacja jest od lat w Polsce wynaturzana, nawet w czasie pandemii, przez agresywnych polityków i media pozwalaj¹ce sobie na g³oszenie nierzadko pozornych problemów, mno¿¹ce zamieszanie i zani¿aj¹ce poziom debaty publicznej.

Ile¿ to s³ów, by nie powiedzieæ: frazesów, pada³o przed sylwestrem, ¿e nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia tzw. godziny policyjnej na sylwestra. Tymczasem ulice by³y jak nigdy puste, a policja wyj¹tkowo rzadko musia³a interweniowaæ.

Czytaj tak¿e: Wyci¹gi czasem dzia³aj¹, stoki nie

Przyt³aczaj¹ca czêœæ Polaków rozumia³a, ¿e apele i nakaz rz¹du nale¿y respektowaæ nawet w dniu przewidzianym na wyj¹tkow¹ zabawê, czy wyg³upy. Rodacy pokazali, ¿e s¹ zaszczepieni na demagogiê, na skrajny czy wrêcz cyniczny indywidualizm, np. nienos...

Football news:

Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017
Guardiola has 200 wins in 273 games at the helm of Man City. Mourinho has so many wins in 309 games with Chelsea
Paul Pogba: We need to help people. Today I'm Paul Pogba, tomorrow I'm nobody. You need to use influence
De Bruyne came in 10th in the history of the Premier League in the number of assists - 77. The leading Giggs - 162
Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them