Poland

Szczepionka Pfizer / BioNTech skuteczna na brytyjski wariant

Szczep, znany jako B.1.1.7, ma du¿¹ liczbê mutacji, co doprowadzi³o do obaw, ¿e mo¿e omin¹æ reakcjê immunologiczn¹, wytwarzan¹ po zaszczepieniu z u¿yciem preparatu, opracowanego przez BioNTech i Pfizer. Jednak naukowcy z siedziby BioNTech w Moguncji odkryli, ¿e wirus z wszystkimi 17 mutacjami nowego szczepu zosta³ zneutralizowany przez przeciwcia³a we krwi 16 pacjentów. Po³owa z nich mia³a ponad 55 lat.

W dotycz¹cym badania artykule, który nie zosta³ jeszcze zrecenzowany, obie firmy stwierdzi³y, ¿e „nie ma biologicznie istotnej ró¿nicy w aktywnoœci neutralizacji” szczepu koronawirusa wykrytego w Chinach i wariantu z Wielkiej Brytanii.

Autorzy zastrzegli, ¿e „ci¹g³a ewolucja SARS-Cov-2 wymaga ci¹g³ego monitorowania znaczenia zmian dla utrzymania ochrony przez aktualnie zatwierdzone szczepionki”.

By³o to pierwsze takie badanie, maj¹ce wykazaæ, czy opracowywane szczepionki radz¹ sobie z nowym szczepem. Moderna i AstraZeneca, które dopiero badaj¹ swoje szczepionki pod k¹tem B.1.1.7, oœwiadczy³y wczeœniej, ¿e nie spodziewaj¹ siê, by ich szczepionki okaza³y siê nieskuteczne na nowy wariant. Jednak grupa naukowców z RPA ostrzeg³a, ¿e szczepionki mog¹ byæ mniej skuteczne przeciwko szczepowi 501Y.V2, który wywo³a³ w tym kraju drug¹ falê zaka¿eñ. Utrzymuj¹ oni, ¿e tamtejszy wariant ma dodatkow¹ mutacjê w kluczowej czêœci bia³ka szczytowego S, znajduj¹cego siê na „kolcach”, dziêki którym koronawirus dostaje siê do ludzkich komórek.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result