Poland

Szczepionka nieskuteczna u seniorów? Reakcja resortu zdrowia

"Nie ma danych wskazuj¹cych, ¿e skutecznoœæ szczepionki AstraZeneca u seniorów wynosi tylko 8 proc." - g³osi komunikat niemieckiego Ministerstwa Zdrowia.

Resort zdrowia Niemiec skomentowa³ w ten sposób doniesienia niemieckich mediów, które poda³y we wtorek, ¿e szczepionka przeciw koronawirusowi firmy AstraZeneca nie jest wystarczaj¹co skuteczna dla osób powy¿ej 65. roku ¿ycia. O sprawie pisa³y "Handelsblatt" i "Bild", powo³uj¹c siê na Ÿród³a w niemieckim rz¹dzie.

Szczepionka AstraZeneca nie zosta³a jeszcze autoryzowana przez Europejsk¹ Agencjê Leków (EMA). Opinia EMA dotycz¹ca tej szczepionki powinna byæ wydana do koñca stycznia. Wed³ug nieoficjalnych informacji mo¿e to nast¹piæ w pi¹tek.

Szczepionkê AstraZeneca dopuszczono ju¿ do u¿ycia m.in. w Wielkiej Brytanii.

Tymczasem minister zdrowia Niemiec, Jens Spahn popar³ pomys³, by ograniczyæ eksport szczepionek wyprodukowanych na terenie UE w zwi¹zku ze sporem miêdzy Bruksel¹ a koncernem AstraZeneca ws. liczby szczepionek jakie koncern ten bêdzie w stanie dostarczyæ Unii w I kwartale.

W ubieg³ym tygodniu AstraZeneca poinformowa³a UE, ¿e szczepionka tej firmy nie trafi do pañstw cz³onkowskich przed koñcem pierwszego kwarta³u 2021 roku.

Spahn w rozmowie z ZSF wyrazi³ zrozumienie co do tego, ¿e "w czasie skomplikowanego procesu produkcji mog¹ pojawiæ siê problemy", ale - jak doda³ - "wszyscy musz¹ je odczuæ równo i sprawiedliwie".

Minister zaznaczy³, ¿e nie prezentuje stanowiska "Europa najpierw" lecz chce, aby Europa zosta³a potraktowana uczciwie.

Jak dot¹d w UE dopuszczono do u¿ycia dwie szczepionki - Pfizer/BioNTech i Moderny.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before