Poland

Szczepionka na COVID. Horban: Odporność raczej na wiele lat

Koronawirus SARS-CoV-2

prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant ds. chorób zakaŸnych, g³ówny doradca premiera ds. walki z epidemi¹ koronawirusa

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Koronawirus jest du¿o bardziej stabilny od wirusa grypy. W przypadku szczepionki na COVID odpornoœæ raczej bêdzie siê utrzymywa³a przez wiele lat - powiedzia³ prof. Andrzej Horban, g³ówny doradca premiera ds. walki z epidemi¹ SARS-CoV-2, pytany w Polskim Radiu o szczepionki na koronawirusa. - Oczywiœcie, bêdziemy zachêcali do szczepienia - zadeklarowa³.

Rz¹d Mateusza Morawieckiego planuje zakup 45 mln dawek szczepionki na COVID. Ka¿da szczepionka ma byæ podawana w dwóch porcjach. Czy ka¿da z tych 45 mln dawek zawiera dwie porcje? - Nie, myœlê, ¿e s³owo "dawka" oznacza "porcja" - powiedzia³ w Polskim Radiu 24 prof. Andrzej Horban. Dopytywany, czy jeœli chodzi o liczbê osób, dla których rz¹d chce kupiæ szczepionkê na koronawirusa liczbê 45 mln nale¿y wobec tego podzieliæ przez dwa doda³: - Generalnie tak i nawet lepiej by³oby, ¿eby tak zrobiæ.

Pytany, jaki procent populacji nale¿a³oby zaszczepiæ, by szczepionka na COVID odegra³a swoj¹ rolê, krajowy konsultant ds. chorób zakaŸnych odpar³: - Tak, ¿eby w ogóle by³a zauwa¿alna je¿eli chodzi o wp³yw na pandemiê, to najpierw dwadzieœcia parê procent, czyli osoby starsze, które ciê¿ej choruj¹ i czêœciej umieraj¹, niestety.

- Wiemy, ¿e osoby powy¿ej 80. roku ¿ycia to 25 proc. zgonów, powy¿ej 70. - ok. 10 proc. - zaznaczy³.

Zdaniem g³ównego doradcy premiera ds. walki z epidemi¹ koronawirusa, zaszczepienie tej czêœci spo³eczeñstwa by³oby "kolosalnym zyskiem". - Zmniejszylibyœmy liczbê ciê¿ko chorych i liczbê umieraj¹cych - podkreœli³.

Szacuj¹c, ¿e chodzi o ok. 5-10 proc. populacji prof. Horban stwierdzi³, ¿e ju¿ to pierwsze szczepienie "w zdecydowany sposób powinno nam zmniejszyæ liczbê zgonów i zmieniæ obraz pandemii".

Czy nie ma obaw, ¿e koronawirus zmutuje zanim szczepionka bêdzie dostêpna w Polsce? - Ka¿dy wirus ma mo¿liwoœæ zmutowania, bo on z natury jest zmienny - powiedzia³ Andrzej Horban.

- Ale ten wirus (SARS-CoV-2 - red.) jest doœæ prosty i jakichœ specjalnych cudów siê nie spodziewamy je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ ucieczki spod presji szczepionki, czyli spod presji uk³adu immunologicznego - zastrzeg³.

Krajowy konsultant ds. chorób zakaŸnych by³ te¿ w Polskim Radiu pytany, jak d³ugi okres odpornoœci bêdzie zapewnia³a szczepionka na koronawirusa. - Tego nie wiemy. Z regu³y jest tak, ¿e ta odpornoœæ nie trwa sto lat, ¿e czasami trzeba bêdzie przypominaæ (szczepienie - red.) - odpar³.

Czy mo¿e byæ tak, jak w przypadku grypy - szczepienia co roku? - Raczej nie. Ten wirus jest du¿o bardziej stabilny. Tutaj raczej odpornoœæ bêdzie siê utrzymywa³a przez wiele lat - oceni³ prof. Horban.

Doda³, ¿e przyjêcie szczepionki powinno byæ poprzedzone wizyt¹ u lekarza. - Trzeba zobaczyæ, czy cz³owiek nie ma przypad³oœci, które uniemo¿liwiaj¹ szczepienie - zaznaczy³ dodaj¹c, ¿e chodzi np. o inne infekcje wirusowe czy bakteryjne.

Pytany o bezpieczeñstwo szczepionki na COVID prod. Andrzej Horban powiedzia³: - Na tym etapie szczepionka wydaje siê, ¿e jest bezpieczna. To, ¿e jest nowatorska (mRNA - red.) to jeszcze lepiej, bo dziêki temu jest skuteczniejsza, tak siê wydaje. To naprawdê technologia, która bêdzie u¿ywana przez wielu z nas, lekarzy, do leczenia innych chorób.

- Oczywiœcie, bêdziemy zachêcali do szczepienia - oœwiadczy³ g³ówny doradca premiera ds. walki z epidemi¹ koronawirusa.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option