Poland

Szczepionka może uratować wakacje

Je¿eli narodowy program szczepieñ bêdzie przebiega³ bez zak³óceñ, w wakacje bêdziemy mogli zacz¹æ normalnie funkcjonowaæ – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

W po³owie grudnia rz¹d ma opublikowaæ listê punktów, w których bêdzie mo¿na zaszczepiæ siê na covid-19. Powstan¹ w ka¿dej polskiej gminie, ma ich wiêc byæ oko³o 8 tysiêcy. Akcja szczepieñ ma ruszyæ na pocz¹tku przysz³ego roku.

– Patrz¹c realnie, na prze³omie stycznia i lutego rozpoczniemy akcjê wyszczepiania – mówi³ minister zdrowia Adam Niedzielski na dzisiejszej konferencji prasowej poœwiêconej narodowemu programowi szczepieñ.

Bior¹c pod uwagê koniecznoœæ powtórzenia zabiegu trzy do czterech tygodni po pierwszej dawce, mo¿na optymistycznie przyj¹æ, ¿e uda siê zaszczepiæ milion osób miesiêcznie – wylicza³ minister. Jego zdaniem, je¿eli uda siê to za³o¿enie zrealizowaæ, to „sytuacja w okolicach wakacji powinna siê na tyle uspokoiæ, ¿e bêdziemy mogli zacz¹æ normalnie funkcjonowaæ”.

Bêdzie to jednak zale¿eæ od szeregu warunków, przede wszystkim tempa dostarczania szczepionki i zg³aszania siê ludzi, bo to ono bêdzie „dyktowa³o tempo wykonywanych zaszczepieñ” – podkreœli³ minister.

Football news:

Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists
Leonardo on the contracts of Neymar and Mbappe: We are not going to beg them to stay. But I have a good feeling