Poland

Szczepionka BioNTech/Pfizera w wyższej temperaturze

Amerykañski urz¹d ds. ¿ywnoœci i leków FDA zatwierdzi³ magazynowanie i transport przez 2 tygodnie szczepionki opracowanej przez BioNTech i Pfizera w zwyklej temperaturze lodówkowej zamiast dotychczas w superzamra¿arkach

Obie firmy zwróci³y siê w ubieg³ym tygodniu do FDA o z³agodzenie wymogów przetrzymywania ich szczepionki w bardzo niskiej temperaturze i umo¿liwienie trzymania jej w aptecznych lodówkach.

-- Alternatywna temperatura transportu i magazynowania zmniejszy ciê¿ar zapewnienia w oœrodkach szczepieñ sprzêtu do magazynowania w bardzo niskich temperaturach, powinna przyczyniæ siê do dostarczania szczepionki do wiêkszej liczby miejsc — powiedzia³ Peter Marks, dyrektor oœrodka oceny biologicznej i badañ FDA — pisze Reuter.

W grudniu FDA zezwoli³ na podawanie tej szczepionki i trzymanie jej w temperaturze od minus 60 do minus 80 stopni Celsjusza., co wymaga³o specjalnych kontenerów do jej przewozu i superch³odni do magazynowania.

Realna du¿a skutecznoœæ szczepionki

Pierwsze opracowanie na œwiecie na podstawie realnych warunków oceniaj¹ce szczepionkê BioNTech i Pfizera dowodzi, ¿e jest bardzo skuteczna w zapobieganiu zara¿eniu siê koronawirusem.

Dotychczas wiêkszoœæ danych na ten temat pochodzi³a z testów klinicznych w kontrolowanych warunkach, budz¹c niepewnoœæ co do wyników uzyskanych w realnych warunkach, wobec trudnych do przewidzenia odmian wirusa. Opracowanie izraelskiego Instytutu Badawczego Clalit wykaza³o, ¿e dwie dawki tej szczepionki zmniejszaj¹ objawy wirusa o 94 proc. we wszystkich kategoriach wiekowych, a ostr¹ postaæ choroby niemal o tyle samo. Badanie dotycz¹ce 1,2 mln ludzi wykaza³o te¿, ¿e jedna dawka chroni skutecznie przez 2 tygodnie w 57 procentach przed objawami infekcji — wynika z danych opublikowanych w „New England Journal of Medecine".

Wyniki opracowania Instytutu Clalit s¹ bliskie wynikom testów klinicznych z 2020 r., które wykazywa³y skutecznoœæ dwóch dawek w 95 procentach. Opracowanie stwierdza, ¿e szczepionka tych firm jest skuteczna wobec brytyjskiego wariantu wirusa, ale badacze nie potrafili podaæ konkretnego poziomu tej skutecznoœci. Nic te¿ nie wiadomo, jak bêdzie zwalczaæ wariant po³udniowoafrykañski

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section