Poland

Szczepionka AstraZeneca może być nieskuteczna dla seniorów

Szczepionka przeciw koronawirusowi firmy AstraZeneca nie jest wystarczaj¹co skuteczna dla osób powy¿ej 65. roku ¿ycia - przekaza³y dziennikom "Handelsblatt" i "Bild" Ÿród³a w niemieckim rz¹dzie.

Niemieccy urzêdnicy obawiaj¹ siê, ¿e szczepionka AstraZeneca mo¿e nie byæ zatwierdzona przez w³adze Unii Europejskiej do stosowania u osób powy¿ej 65 roku ¿ycia - informuje na swojej stronie internetowej "Bild".

W ubieg³ym tygodniu firma zapowiedzia³a, ¿e zmniejszy dostawy swojej szczepionki przeciw Covid-19 do Unii Europejskiej o ponad 61 proc. - do 31 milionów dawek - w pierwszym kwartale. Powodem s¹ problemy z produkcj¹.

Niepewnoœæ dotyczy tak¿e drugiego kwarta³u. Od kwietnia do czerwca AstraZeneca mia³a przekazaæ do UE kolejnych 80 milionów dawek, ale obecnie nie jest w stanie zadeklarowaæ rzeczywistej skali dostaw.

Komisja Europejska podpisa³a z AstraZenec¹ umowê na dostawê ³¹cznie 400 milionów dawek szczepionki przeciwko Covid-19.

Szczepionka AstraZeneca nie zosta³a jeszcze autoryzowana przez Europejsk¹ Agencjê Leków. Opinia EMA powinna byæ wydana do koñca stycznia. Wed³ug nieoficjalnych informacji mo¿e to nast¹piæ w pi¹tek.

Jeœli agencja potwierdzi bezpieczeñstwo i skutecznoœæ szczepionki, ostateczn¹ zgodê na jej dopuszczenie do obrotu w pañstwach Wspólnoty podejmie Komisja Europejska.

W UE zatwierdzono ju¿ do u¿ycia szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderny.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances