Poland

Szczepienie zmniejsza ryzyko poważnej choroby o 80 proc.

Opublikowane przez Public Health England dane dotycz¹ osób powy¿ej 80. roku ¿ycia. Jak poinformowano, podobne wyniki przynios³y badania przeprowadzone w Szkocji.

Sekretarz Zdrowia Matt Hancock uwa¿a, ¿e wyniki s¹ "bardzo przekonuj¹ce".

Do koñca lutego w Wielkiej Brytanii ponad 20 milionów ludzi otrzyma³o co najmniej jedn¹ dawkê szczepionki. To wiêcej ni¿ jedna trzecia doros³ej populacji.

- To kolejny dowód pokazuj¹cy, ¿e szczepionki zmniejszaj¹ infekcjê i ratuj¹ ¿ycie - powiedzia³a dr Mary Ramsay, szefowa ds. szczepieñ w Public Health England.

- Chocia¿ pozostaje wiele danych do przeœledzenia, jest to obiecuj¹ce i jesteœmy coraz bardziej pewni, ¿e szczepionki maj¹ rzeczywisty wp³yw - doda³a.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored