Poland

Szczepienie poza kolejką. Minister zdrowia odchodzi

Ekwadorski minister zdrowia Juan Carlos Zevallos ust¹pi³ ze stanowiska w pi¹tek, po tym jak jego resort pozwoli³ rektorowi uniwersytetu otrzymaæ szczepionkê przeciw koronawirusowi przed innymi grupami priorytetowymi.

Prezydent Lenin Moreno na Twitterze og³osi³ rezygnacjê ministra zdrowia Juana Carlosa Zevallosa. Wczeœniej doniesienia o dopuszczeniu do szczepienia wywo³a³y w kraju ogromne oburzenie.

Minister w liœcie wyjaœni³, ¿e jego rezygnacja to wynik "obecnego klimatu politycznego". Doda³, ¿e ustêpuje równie¿, aby "umo¿liwiæ kontynuacjê Narodowej Kampanii Szczepieñ".

Zevallos zosta³ skrytykowany, gdy ujawniono, ¿e Ministerstwo Zdrowia zaprosi³o rektora uniwersytetu, aby otrzyma³ szczepionkê przed pracownikami s³u¿by zdrowia i osobami starszymi.

Zevallos jest trzecim po³udniowoamerykañskim ministrem zdrowia, który poda³ siê do dymisji po podobnych skandalach wokó³ szczepionek.

Peruwiañska minister Pilar Mazzetti poda³a siê do dymisji 13 lutego po tym, jak ujawniono, ¿e grupa polityków, w tym by³y prezydent Martin Vizcarra, otrzyma³a dostêp do szczepionki przed innymi grupami.

20 lutego minister zdrowia Argentyny, Gines Gonzalez Garcia, równie¿ ust¹pi³ ze stanowiska po tym, jak dziennikarz ujawni³, ¿e nale¿a³ do "grupy VIP-ów", którzy zostali zaszczepieni przez Ministerstwo Zdrowia poza kolejk¹.

Football news:

Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14