Poland

Szczepienia poza kolejnością. Dyrektor placówki odchodzi

W Miejskim Dziennym Domu Pomocy Spo³ecznej w Krakowie zaszczepiono poza kolejnoœci¹ cztery osoby. Dyrektor placówki z³o¿y³ wniosek o rozwi¹zanie umowy.

Od poniedzia³ku w ca³ej Polsce trwa akcja szczepieñ pracowników i pensjonariuszy w domach opieki. Do œrody w Krakowie szczepionkê przyjê³o ponad 850 osób. Chêæ przyjêcia szczepionki zadeklarowa³o 1651 pensjonariuszy.

Wœród osób, które ju¿ otrzyma³y szczepionkê, znalaz³y siê takie, które nie s¹ zwi¹zane z domami pomocy spo³ecznej. Portal LoveKraków.pl poinformowa³, ¿e cztery osoby zosta³y zaszczepione poza kolejnoœci¹ w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Spo³ecznej na osiedlu Szkolnym. Byli to znajomi jednej z pracownic placówki.

Zaszczepione osoby otrzyma³y we wtorek informacjê, ¿e maj¹ pojawiæ siê w placówce. 

O z³o¿enie wyjaœnieñ w tej sprawie poproszono dyrektora domu pomocy spo³ecznej. Poinformowa³, ¿e w zwi¹zku z niewykorzystaniem czterech szczepionek, dyrektor podj¹³ decyzjê o zawiadomieniu czterech osób, które nie s¹ pracownikami ani podopiecznymi placówki o mo¿liwoœci zaszczepienia.

Dyrektor domu opieki z³o¿y³ w œrodê wniosek o rozwi¹zanie umowy w zwi¹zku z planowanym przejœciem na emeryturê - informuje LoveKraków.pl.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned