Poland

Szczepieni na COVID zakażają mniej już po pierwszej dawce?

Ju¿ jedna dawka szczepionki Pfizer/BioNTech na COVID-19 zmniejsza liczbê bezobjawowych zaka¿eñ koronawirusem i mo¿e znacz¹co zmniejszyæ ryzyko transmisji wirusa - wynika z badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii.

Badacze przeanalizowali wyniki tysiêcy testów na COVID-19 przeprowadzonych co tydzieñ wœród pracowników ochrony zdrowia w Cambridge.

- Wyniki wskazuj¹ na drastyczny spadek liczby pozytywnych wyników testów i bezobjawowych zaka¿onych pracowników ochrony zdrowia po podaniu pierwszej dawki szczepionki na COVID-19 - mówi Nick Jones, specjalista ds. chorób zakaŸnych, który jest jednym z autoró badania.

Oddzielaj¹c testy przeprowadzone u zaszczepionych i niezaszczepionych pracowników ochrony zdrowia zespó³ Jonesa ustali³, ¿e u niezaszczepionych pozytywny wynik wykrywano w przypadku 0,8 proc. testów. Z kolei wœród zaszczepionych po mniej ni¿ 12 dniach od otrzymania pierwszej dawki szczepionki Pfizer/BioNTech, pozytywny wynik uzyskano u 0,37 proc., a i zaszczepionych po wiêcej ni¿ 12 dniach od otrzymania pierwszej dawki - u 0,2 proc.

Dane wskazuj¹, ¿e osoby zaszczepione po ponad 12 dniach od otrzymania pierwszej dawki szczepionki Pfizer/BioNTech s¹ czterokrotnie mniej nara¿one na bezobjawowe zaka¿enie koronawirusem - mówi Mike Weekes, specjalista ds. chorób zakaŸnych na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Cambridge.

- To œwietna wiadomoœæ - szczepionka Pfizera nie tylko zapewnia ochronê przed chorob¹, ale te¿ pomaga przeciwdzia³aæ zaka¿eniom, zmniejsza potencja³ wirusa, by przenosiæ siê na innych - mówi Weeks.

- Ale musimy pamiêtaæ, ¿e szczepionka nie zapewnia ka¿demu pe³nej ochrony.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well