Poland

Szalony koniec roku w przemyśle. Potężny wzrost produkcji

Dane gospodarcze

Produkcja Przemys³owa

Adobe Stock

Produkcja sprzedana przemys³u wzros³a w grudniu o ponad 11 proc. rok do roku. To jeden z najlepszych wyników ostatniej dekady.

Jak poda³ w poniedzia³ek GUS, produkcja sprzedana polskiego przemys³u by³a w grudniu o 11,2 proc. wy¿sza ni¿ rok wczeœniej. Wiêksz¹ zwy¿kê GUS odnotowa³ poprzednio w paŸdzierniku 2017 r., a wczeœniej w grudniu 2010 r.

By³ to ju¿ szósty z rzêdu wzrost produkcji w ujêciu rok do roku. Ekonomiœci zdawali sobie sprawê z tego, ¿e koniec roku by³ dla sektora przemys³owego udany. W ankiecie „Rzeczpospolita” przeciêtnie jednak szacowali, ¿e produkcja wzros³a o 8,3 proc. rok do roku, po 5,4 proc. w listopadzie.

Bardzo dobre wyniki przemys³u to czêœciowo efekt korzystnego uk³adu kalendarza. Grudzieñ w 2020 r. liczy³ o jeden dzieñ roboczy wiêcej ni¿ w 2019 r., ale w listopadzie by³o podobnie. Mimo to po oczyszczeniu z wp³ywu czynników sezonowych produkcja przemys³owa w grudniu zwiêkszy³a siê a¿ o 7,1 proc. rok do roku (0,5 proc. wobec listopada), najbardziej od marca 2019 r., po wzroœcie o 3,5 proc. w listopadzie (1,2 proc. wobec paŸdziernika).

Ju¿ w paŸdzierniku produkcja sprzedana przemys³u osi¹gnê³a najwy¿szy poziom w historii. Na koniec 2020 r., jak wyliczyli ekonomiœci z PKO BP, by³a ju¿ o niemal 3 proc. wiêksza ni¿ wybuchem pandemii.

Z kolei ekonomiœci z Pekao zwrócili uwagê na to, ¿e ca³y IV kwarta³ okaza³ siê dla polskiego przemys³u nadzwyczaj udany. Produkcja zwiêkszy³a siê o 4,7 proc. w stosunku do poprzedniego kwarta³. Tylko jeden kwarta³ we wspó³czesnej historii by³ pod tym wzglêdem lepszy.

Ko³em zamachowym ca³ego sektora przemys³owego jest przetwórstwo, gdzie produkcja wzros³a w grudniu o 12,8 proc. rok do roku, po 7,2 proc. w listopadzie (w ujêciu nieodsezonowanym). Œwiadczy to o silnym popycie zagranicznym na wyroby polskiego przemys³u, tym bardziej, ¿e najwiêksze zwy¿ki produkcji odnotowa³y ponownie bran¿e z najwiêkszym udzia³em eksportu w sprzeda¿y.

Produkcja komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych wzros³a w grudniu o 39,3 proc. rok do roku (po 15,5 proc. w listopadzie), produkcja urz¹dzeñ elektrycznych o 39,1 proc. (24,5 proc. w listopadzie), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 24,8 proc. (12 proc. w listopadzie), a produkcja mebli o 20,4 proc. (6,3 proc. miesi¹c wczeœniej).

Inaczej ni¿ w poprzednich miesi¹cach, na wyniki przemys³u ogó³em pozytywny wp³yw mia³o wydobycie wêgla i innych surowców. W tym przypadku produkcja wzros³a w grudniu o 9,7 proc. rok do roku, po zni¿ce o 3,4 proc. w listopadzie i o 5,2 proc. w paŸdzierniku.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17