Poland

Sytuacja w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim się pogarsza

£ó¿ko na oddziale zamkniêtym szpitala zakaŸnego w Warszawie

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Og³aszaj¹c zaostrzenie od soboty obostrzeñ obowi¹zuj¹cych w województwie warmiñsko-mazurskim minister zdrowia Adam Niedzielski powo³a³ siê na wskaŸnik œredniej dobowej liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców. 25 lutego wskaŸnik ten jest dla województwa warmiñsko-mazurskiego wy¿szy ni¿ dobê wczeœniej.

Od soboty w woj. warmiñsko-mazurskim zamkniête zostan¹ ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróc¹ do nauki w trybie zdalnym.

Uzasadniaj¹c tak¹ decyzjê minister Niedzielski wskaza³ na wskaŸnik mówi¹cy o œredniej dobowej liczbie zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców.

WskaŸnik ten dla ca³ego kraju wynosi obecnie 21,9 i jest najwy¿szy od 13 stycznia. Jednoczeœnie przy takim poziomie tego wskaŸnika - jak wynika³o z listopadowych deklaracji rz¹du - mo¿liwy mia³ byæ powrót do stref ¿ó³tych i czerwonych.

W województwie warmiñsko-mazurskim wskaŸnik ten jest jednak ponad dwukrotnie wy¿szy od œredniej. W ci¹gu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 4 495 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ci¹gu ostatniego tygodnia zaka¿enia resort zdrowia przypisa³ do konkretnego województwa - red.) co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 45,2 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców (o 0,36 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

Drugim województwem z najwy¿szym poziomem tego wskaŸnika jest pomorskie - w ci¹gu tygodnia wykryto tam co najmniej 5 578 zaka¿enia koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby wykrywano 33,95 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców (o 1,85 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

W ¿adnym innym województwie wskaŸnik ten nie przekracza 30. W województwie lubuskim, gdzie w ci¹gu siedmiu dni wykryto co najmniej 1 991 zaka¿eñ koronawirusem, wynosi on 28,16 (o 1,19 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

W województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 3 865 zaka¿eñ koronawirusem w ci¹gu 7 dni œrednia dobowa liczba zaka¿eñ wynosi 26,68 na 100 tysiêcy mieszkañców (o 0,67 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

Najwiêcej zaka¿eñ - w liczbach bezwzglêdnych - wykryto w ci¹gu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (9 831). Œrednia dobowa wynosi tu 25,87 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców.

Na przeciwnym biegunie znajduje siê woj. opolskie, gdzie œrednia dobowych zaka¿eñ koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi 12,19.

W woj. œwiêtokrzyskim œrednia ta wynosi 13,83 a w woj. ma³opolskim 14,3. Niski jest te¿ w województwie lubelskim (15,26) i ³ódzkim (16,89).

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them