Poland

Sypią się mandaty za protesty ws. aborcji

S³u¿by mundurowe

Poturbowani policjanci, zniszczony pomnik, zak³ócone nabo¿eñstwa – to bilans weekendowych protestów przeciwko wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego.

W niedzielê w Polsce odby³o siê 226 zgromadzeñ – zdaniem policji nielegalnych (bo niezg³oszonych przez organizatorów) – przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej.

– Wed³ug naszych danych podczas protestów dosz³o do pope³nienia 23 przestêpstw i 481 wykroczeñ. Mandaty dosta³y 142 osoby, a do s¹dów zosta³o skierowanych 281 wniosków o ukaranie – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy G³ównej Policji.

Jak zaznacza, zgromadzenia s¹ nielegalne, poniewa¿ naruszaj¹ ograniczenia zwi¹zane z epidemi¹. – To nie miejsca zara¿aj¹, ale skupiska ludzi – zaznacza insp. Ciarka. W poniedzia³ek z kolei w wielu miastach Polski kierowcy blokowali drogi – w ochronê tych miejsc zaanga¿owano kilka tysiêcy funkcjonariuszy.

Jednak to nie brak maseczek czy zachowania dystansu wywo³ywa³ policyjne interwencje, ale zachowania niektórych protestuj¹cych.

W Warszawie oblany farb¹ zosta³ pomnik Jana Paw³a II – zatrzymano za to trzy osoby, a trzy kolejne za zniewa¿enie policjantów i oklejanie koœcio³ów plakatami.

W zwi¹zku z protestami wszczêtych zosta³o ³¹cznie dziewiêæ postêpowañ dotycz¹cych podejrzenia pope³niania przestêpstw zwi¹zanych z wejœciem do koœcio³ów oraz zak³ócaniem mszy.

Osiem taki zdarzeñ (w województwach opolskim, wielkopolskim i warmiñsko-mazurskim) zakwalifikowano jako „z³oœliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego koœcio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego".

Chodzi m.in. o incydent z niedzieli, kiedy grupa osób zak³óci³a nabo¿eñstwo w poznañskiej katedrze, wdzieraj¹c siê z transparentami do œrodka. Protestuj¹cy stanêli przed o³tarzem – zaczêli wznosiæ okrzyki i rozrzucaæ ulotki.

Proboszcz parafii katedralnej ks. Ireneusz Szwarc by³ zmuszony przerwaæ mszê, a wierni opuœciæ koœció³.

– Prowadzimy dochodzenie, analizujemy nagranie z tego zdarzenia, na razie nikt nie us³ysza³ zarzutów – mówi nam Maciej Œwiêcichowski z biura prasowego KWP w Poznaniu.

W Poznaniu zatrzymana zosta³a osoba, która na ul. M³yñskiej rzuca³a w policjantów kamieniami. Takich aktów agresji by³o wiêcej.

Wœród zatrzymanych w Katowicach by³ Maciej Kopiec, pose³ Wiosny, który skar¿y³ siê na brutalnoœæ policji. Twierdzi³, ¿e zosta³ wsadzony do radiowozu i „wyrzucono go" pod komend¹. Policja t³umaczy³a, ¿e mê¿czyzna by³ agresywny, m.in. kopa³ w tarcze.

W Katowicach, gdzie odby³o siê jedno z najliczniejszych zgromadzeñ pod katedr¹ Chrystusa Króla, kordon policji nie pozwoli³ protestuj¹cym wejœæ do œrodka. Sytuacja wymknê³a siê spod kontroli tu¿ przed godz. 20 w niedzielê, gdy jeden z mê¿czyzn zacz¹³ ok³adaæ policjanta z kordonu parasolk¹ po twarzy. Kiedy policjant w cywilu interweniowa³, zosta³ przewrócony i dotkliwie pobity. – Kopano go po ca³ym ciele. Policja musia³a u¿yæ gazu - t³umaczy Aleksandra Nowara, rzeczniczka œl¹skiej policji. Tak¿e w sobotê czêœæ protestuj¹cych zaatakowa³a funkcjonariuszy parasolami, rzuca³a w nich kamieniami, butelkami i puszkami, szarpa³a za tarcze i popycha³a, chc¹c przedostaæ siê przez policyjny kordon do konfrontacji z grup¹ M³odzie¿y Wszechpolskiej stoj¹cej pod schodami. By do tego nie dopuœciæ, policjanci u¿yli gazu. Zatrzymano trzy osoby. – Us³yszeli m.in. zarzut czynnej napaœci na policjantów, naruszenia ich nietykalnoœci, za co grozi do 12 lat wiêzienia, zniewa¿enia – wskazuje Nowara. Nikogo nie zatrzymano na „do³ku".

Z kolei w Gdañsku policjanci zatrzymali siedmiu agresywnych mê¿czyzn, którzy wkrótce us³ysz¹ zarzuty zniewa¿enia funkcjonariuszy. Z kolei OKO.Press relacjonowa³o szokuj¹c¹ sytuacjê jaka wydarzy³a siê w warszawskim koœciele Œwiêtego Krzy¿a. "Podesz³o do nas kilku karków i powiedzieli, ¿e mamy siê st¹d wynosiæ. Nie chcia³yœmy, wiêc nas wynieœli. Mam obtarcia, oczywiœcie policja nic nie widzia³a" - opowiada³a kobieta, któr¹ "spacyfikowali" cz³onkowie Stra¿y Marszu Niepodleg³oœci. Inn¹ z protestuj¹cych zrzucono ze schodów, zabra³a j¹ karetka.

Protestuj¹cy w Warszawie skar¿yli siê na potraktowanie ich gazem pieprzowym (przed domem Jaros³awa Kaczyñskiego). Sylwester Marczak, rzecznik KSP odpiera zarzut - twierdzi, ¿e po ten œrodek siêgnê³a dopiero, kiedy czeœæ zebranych osób obrzuci³a funkcjonariuszy kamieniami usi³uj¹c przerwaæ policyjny kordon.

Football news:

Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici
Zinedine Zidane: I Never felt untouchable at Real Madrid. Criticism is normal
Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it