Poland

Sylwester nie dla księgowych

Felietony

Tadeusz Koœciñski

Fotorzepa, Robert Gardziñski

W latach PRL ludzie opanowali umiejêtnoœæ „rozumienia wspak". Jeœli w³adza oznajmia³a, ¿e np. na pewno nie zabraknie cukru, oznacza³o to jego rych³e znikniêcie z pó³ek. „Rozumienie wspak" przydaje siê i teraz. Bo rz¹d zapowiedzia³, ¿e nie zamierza podnosiæ podatków...

Pos³añcem tych wieœci by³ Minister Finansów. W nowym roku ¿aden podatek nie wzroœnie o grosz, a pojawi siê tylko jeden nowy – mówi³ na pocz¹tku paŸdziernika. Tkniêci przeczuciem Pracodawcy RP przejrzeli przepisy podatkowe. Nadchodzi piêæ nowych danin! A cztery inne wzrosn¹!

Prawdziwoœæ s³ów ministra mo¿na oceniæ, porównuj¹c je z twardymi faktami. Od 1 stycznia wchodz¹ nowe daniny: podatek handlowy, podatek cukrowy, podatek od alkoholu w ma³ych butelkach. Zostan¹ opodatkowane spó³ki komandytowe. Pobrana bêdzie te¿ op³ata przekszta³ceniowa przy ostatecznym likwidowaniu otwartych funduszy emerytalnych. Haracz ten zostanie œci¹gniêty z kont uczestników OFE. Czyli z pieniêdzy, których rz¹d przyrzeka³ nie tykaæ pod ¿adnym pozorem!

Wzrosn¹ podatki od nieruchomoœci i od deszczu. Ulga abolicyjna bêdzie ograniczona. Podwy¿szy to wymiar podatku dochodowego. Stawki VAT, które mia³y byæ obni¿one, pozostan¹ takie same. Obywatele bêd¹ te¿ wci¹¿ p³aciæ wiêkszy PIT. Nadal bowiem nie zosta³a podniesiona kwota wolna od podatku. I to mimo orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego.

Na tegorocznej zabawie sylwestrowej mo¿e wiêc zabrakn¹æ ksiêgowych. Gdy inni bêd¹ piæ szampana, oni bêd¹ rwaæ w³osy z g³owy. Tak naprawdê jednak wszyscy powinni odstawiæ kieliszki i nadstawiæ uszu. Jeœli dobrze siê ws³uchaæ, to dobiegn¹ nas trzaski i jêki pêkaj¹cej konstrukcji. To polska gospodarka zaczyna uginaæ siê pod ciê¿arem „dobrej zmiany".

Pañstwo polskie, szukaj¹c rozpaczliwie pieniêdzy zaczê³o bowiem podcinaæ ga³¹Ÿ, na której samo siedzi. Podnosi podatki, by zwiêkszyæ wp³ywy do pañstwowej kasy. Tyle ¿e rz¹d, konstruuj¹c bud¿et, za³o¿y³ nadejœcie w po³owie roku mocnego odbicia wzrostu gospodarczego! M.in. z tego powodu, ¿e... firmy zaczn¹ inwestowaæ. U ka¿dego, kto myœli logicznie, powinna zapaliæ siê czerwona lampka. Coœ tu nie gra! Jak mo¿na zak³adaæ, ¿e firmy zaczn¹ inwestowaæ, skoro zostan¹ ob³o¿one nowymi podatkami? I to w atmosferze niepewnoœci i spowolnienia wywo³anymi pandemi¹... Czy konny zaprzêg ruszy pod górê szybciej, bo woŸnica do³o¿y na furmankê kilkanaœcie worów z m¹k¹? W¹tpiê.

Jeœli za³o¿enia wp³ywów bud¿etowych nie zostan¹ spe³nione, to ca³oœæ finansów pañstwa posypaæ siê mo¿e jak domek z kart. Przypominam, ¿e i tak wchodzimy w rok 2021 z rekordowym deficytem. Najwy¿szym w ca³ej Unii Europejskiej.

Nie mo¿na zbudowaæ zdrowej i silnej gospodarki, wyciskaj¹c obywateli i firmy jak cytryny. To oni swoj¹ prac¹ maj¹ budowaæ w³asny dobrobyt. Z niego dopiero powstanie bogactwo pañstwa. Z pracy obywateli! Nie wirtualnych bud¿etowych za³o¿eñ, które mog¹ nigdy nie zaistnieæ w rzeczywistoœci. Zacznijmy mówiæ tê prost¹ gospodarcz¹ prawdê. Bo coraz wiêcej ludzi zaczyna wierzyæ, ¿e pieni¹dze i praca nie s¹ ze sob¹ zwi¹zane.

Maj¹c w pamiêci rozmaite wypowiedzi przedstawicieli w³adzy, zacznijmy w koñcu mówiæ prawdê!

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca