Poland

Świętość życia

Fotorzepa/ Grzegorz Rutkowski

Sprawa aborcji jest przys³owiowym gor¹cym kartoflem, którego ¿adna z osób publicznych nie chce uczciwie wzi¹æ do rêki z obawy przed bolesnym poparzeniem.

Koj¹c¹ maœci¹ bywa wtedy hipokryzja i nie chcê tutaj szarpaæ ani biskupich sutann, ani portek nieszczêsnego Grzegorza Schetyny, który mêtnie kluczy³ wokó³ upad³ego ju¿ „kompromisu". Wybitny poziom osi¹gnê³a tylko nieoceniona Julia Przy³êbska, która potêpi³a niedawn¹ rezolucjê Parlamentu Europejskiego – upominaj¹c¹ siê o prawa kobiet – twierdz¹c, ¿e narusza trójpodzia³ w³adz w Polsce. Zapomnia³a tylko, ¿e na stanowisko zosta³a powo³ana przez rz¹dz¹c¹ partiê z ra¿¹cym naruszeniem prawa i owego trójpodzia³u, którym dziœ usi³uje siê os³aniaæ. Dlatego sprawa bêdzie ¿yæ i j¹trzyæ jeszcze d³u¿ej, ni¿ bêd¹ protestowaæ na ulicach dzielne dziewczyny ze Strajku Kobiet.

W istocie sprawa jest prosta, jak brak szat nagiego króla z baœni; Koœció³ ma racjê: ¿ycie jest œwiête i nienaruszalne. Ale nie dlatego, ¿e tak g³osi dogmat albo ¿e tak nale¿y interpretowaæ pi¹te przykazanie. Nie wiemy bowiem, kiedy p³ód staje siê cz³owiekiem. Nie wiemy, bo nie pojmujemy, czym jest ¿ycie, jak powsta³o na tym padole albo kto je przyniós³. Na pewno staje siê cz³owiekiem póŸniej, ni¿ dziel¹ siê pierwsze komórki zygoty, ale du¿o wczeœniej ni¿ w bólu i wrzasku przychodzi na œwiat. A jeœli nie wiemy, to tym bardziej powinniœmy byæ ostro¿ni.

Ale demokratyczne pañstwo prawa jest dla wszystkich, tak¿e dla niewierz¹cych lub wierz¹cych po swojemu. Dlatego œwieckie prawo zabezpiecza miejsce dla osób, które tej chwalebnej ostro¿noœci nie podzielaj¹; tak jest we wszystkich pañstwach demokratycznego Zachodu, ale nie w Polsce. Koœció³ ma prawo i obowi¹zek g³osiæ, ¿e aborcja jest z³em, ale nie ma prawa ustanawiania pañstwa wyznaniowego. Gdyby tak by³o, nale¿a³oby opatrzyæ sankcj¹ karn¹ tak¿e inne grzechy: cudzo³óstwo, ³amanie postu, nieobecnoœæ na mszy. A jeœli ktoœ ma w¹tpliwoœci, odsy³am do deklaracji o wolnoœci religijnej Soboru Watykañskiego II, któr¹ niedawno tutaj cytowa³em. Tylko ¿e o tym soborze polski Koœció³ pamiêtaæ nie chce.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals