Poland

Światowy lider horrorów z Krakowa startuje jutro z „The Medium”

mat. pras.

W czwartek zadebiutuje horror „The Medium”. To mo¿e byæ jedna z najciekawszych, tegorocznych premier.

– Oczywiœcie wyczekujemy czwartku i tego jak zostanie przyjêta nasza najwiêksza gra w historii. Spêdziliœmy nad ni¹ osiem lat wierz¹c, ¿e nasze za³o¿enia mimo, ¿e ca³kowicie nowatorskie, sprawdz¹ siê na rynku. To nie jest gra, która ju¿ “by³a” i ktoœ zmodyfikowa³ istniej¹ce pomys³y. Uczestniczyliœmy w niesamowitej przygodzie odkrywania nowych l¹dów dla bran¿y gier – mówi „Rzeczpospolitej” Piotr Babieno, prezes Bloober Teamu. Dodaje, ¿e ¿yjemy w czasach du¿ego niepokoju.

–  Mam nadziejê, ¿e jest w spo³eczeñstwie coraz wiêksza œwiadomoœæ, ¿e nikt jeszcze nie zebra³ ze sob¹ niczego na “drug¹ stronê” i najwa¿niejsze jest to co po sobie temu œwiatu zostawimy. „The Medium” daje mi poczucie, ¿e choæ w ma³ej czêœci jest to równie¿ mój wk³ad w historiê elektronicznej rozrywki. Bez wzglêdu na to jak gra zostanie odebrana – jakie bêd¹ recenzje i wyniki sprzeda¿owe – wiem, ¿e dokonaliœmy tego o czym marzyliœmy – mówi szef Bloobera. Dodaje, ¿e studio wesz³o na nigdy nie zdobyty szczyt. I to w najbardziej niesprzyjaj¹cych warunkach.

– Teraz trzeba tylko szczêœliwie z niego zejœæ i szukaæ dalszych niezdobytych jeszcze gór. Nigdy nie by³em tak spokojny o premierê naszej gry jak w przypadku „The Medium”. Moja prywatna ocena to 9,5/10. I tylko dlatego, ¿e te najlepsze tytu³y jeszcze przed nami… – mówi szef Bloober Teamu. Nie zdradza, jak kszta³tuje siê wishlista.

–  Nie podajemy szcz¹tkowych wyników, ale to naprawdê bardzo dobry rezultat daj¹cy wiarê w sukces – sygnalizuje.

„The Medium” to dotychczasowy, najwiêkszy projekt w historii krakowskiego studia. W paŸdzierniku 2020 r. ustalono datê na 10 grudnia 2020 r. Jednak plany te musia³y zostaæ zmienione, poniewa¿ CD Projekt zdecydowa³ o kolejnym prze³o¿eniu premiery „Cyberpunka 2077” w³aœnie na 10 grudnia 2020 r. Bloober uzna³, ¿e nie ma sensu konkurowaæ z produkcj¹ CD Projektu i zdaniem analityków mia³ racjê. Swoj¹ grê przeniós³ na 28 stycznia 2021 r.

Bloober Team to niezale¿ny producent gier wideo, bêd¹cy œwiatowym liderem w gatunku horrorów. Do najbardziej znanych produkcji spó³ki nale¿¹ „Layers of Fear” czy wielokrotnie nagradzany „Observer” oraz „Blair Witch”, stworzony na podstawie klasycznego The Blair Witch Project.

Football news:

Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League