Poland

Swarzędz: Nowe magazyny na 10 hektarach

materia³y prasowe

Pod Poznaniem powstanie Panattoni Park Poznañ East Gate o powierzchni 45,1 tys. mkw. Budowa rozpocznie siê w drugim kwartale.

To pierwszy park Panattoni na wschód od Poznania. Magazyny powstan¹ w Paczkowie, w gminie Swarzêdz, w pobli¿u drogi krajowej nr 92, na dzia³ce o powierzchni 10 hektarów. - Poznañ to jeden z najatrakcyjniejszych rynków logistycznych i dystrybucyjnych w Polsce. Mamy tutaj ogromne zaplecze magazynowe – ok. 940 tys. mkw. wybudowanej powierzchni – podaje Panattoni w komunikacie. – To zarówno obiekty typu BTS (na konkretne zamówienie) dla firm takich jak Amazon czy Raben, jak i parki magazynowo-produkcyjne typu multi-let. Do tej pory wszystkie nasze obiekty by³y zlokalizowane na zachód i po³udnie od stolicy Wielkopolski, w bliskim s¹siedztwie autostrady A2 i obwodnicy Poznania.

Panattoni Park Poznañ East Gate jest pierwsz¹ inwestycj¹ dewelopera na wschód od Poznania, z bardzo dobrym po³¹czeniem z drog¹ ekspresow¹ S5. - Strategiczne po³o¿enie geograficzne Poznania i dogodna infrastruktura komunikacyjna otwieraj¹ wiele mo¿liwoœci  prowadzenia dystrybucji i na rynku krajowym, i zagranicznym – mówi Katarzyna Kujawiak z Panattoni, t³umacz¹c tym du¿e zainteresowanie najemców, tak¿e zagranicznych, powierzchniami magazynowymi w rejonie Poznania.

Zwraca te¿ uwagê na potencja³ ekonomiczny regionu i dostêp do wykwalifikowanych pracowników.

Panattoni Park Poznañ East Gate to jedna hala o powierzchni 45,1 tys. mkw. - Najemcy z ró¿nych bran¿ bêd¹ mogli korzystaæ z elastycznych modu³ów, które pozwol¹ na obs³ugê zarówno procesów magazynowych, jak i produkcyjnych. Obiekt bêdzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Very Good, co oznacza, ¿e spe³ni wysokie wymagania œrodowiskowe, a jego eksploatacja bêdzie tañsza – mówi¹ przedstawiciele dewelopera. - Budynek zostanie wyposa¿ony m.in. w systemy ograniczaj¹ce zu¿ycie energii i wody, a dziêki zwiêkszonej izolacji œcian i dachu przyczyni siê do mniejszej emisji CO2. Na terenie parku znajd¹ siê tak¿e miejsca do ³adowania samochodów elektrycznych.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR