Poland

Suzuki Boxing Night III. Ring w Centrum Spotkania Kultur

Walka Damiana Durkacza z Diego Mamiciem mo¿e byæ atrakcj¹ Suzuki Boxing Night III w Lublinie

PAP/Andrzej Grygiel

To ju¿ trzecia edycja imprezy organizowanej wspólnie przez Suzuki Motor Poland i Polski Zwi¹zek Bokserski. W pi¹tek w Lublinie Polacy rywalizowaæ bêd¹ z Chorwatami.

W czasach epidemii organizacja takich gal nie nale¿y do ³atwych. Chorwaci zmieniali swój sk³ad czterokrotnie, a Czeszki, które pierwotnie w meczu ¿eñskich reprezentacji mia³y rywalizowaæ z Polkami, ostatecznie zrezygnowa³y. W tej sytuacji trzy nasze najlepsze zawodniczki (Aneta Rygielska – 60 kg, Karolina Koszewska – 69 kg – i El¿bieta Wójcik – 75 kg) zmierz¹ siê z Chorwatkami.

Mê¿czyŸni w lubelskim Centrum Spotkania Kultur stocz¹ osiem pojedynków. W dru¿ynie goœci zabraknie br¹zowych medalistów ubieg³orocznych II Igrzysk Europejskich, Marko Miluna, który w kategorii superciê¿kiej mia³ walczyæ z mistrzem Polski Oskarem Safarianem, oraz Toniego Filipi (91 kg), ale pozosta³e walki zapowiadaj¹ siê ciekawie.

Dla naszych reprezentantów to jedna z niewielu szans, by w tych trudnych czasach wejœæ do ringu. Odwo³ano Turniej Feliksa Stamma, nie wiadomo, kiedy i gdzie odbêd¹ siê mistrzostwa Polski kobiet i mê¿czyzn.

Suzuki Boxing Night III odbêdzie siê w zaostrzonym rygorze sanitarnym, bez udzia³u publicznoœci, ale tradycyjnie poka¿e j¹ TVP. Tak jak poprzednie, w Warszawie i Kielcach, gdzie wygran¹ walkê z Siergiejem Radczenk¹ stoczy³ Mateusz Masternak.

Polski Zwi¹zek Bokserski (PZB) wi¹za³ z Masternakiem du¿e nadzieje. On sam mówi³ o olimpijskich marzeniach, dla których porzuci³ zawodowe ringi. Mia³ za sob¹ zwyciêsk¹ walkê w rozgrywanym w marcu w Londynie turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk, przerwanym z dnia na dzieñ z powodu pandemii.

Dziœ wiemy ju¿, ¿e Masternak zwi¹za³ siê z grup¹ Andrzeja Wasilewskiego i wznowi³ karierê zawodow¹. Z olimpijskim boksem po¿egnali siê te¿ m³odzi, zdolni: Ryszard Lewicki, najlepszy zawodnik mistrzostw Polski w Opolu, Rafa³ Wo³czecki i Micha³ Soczyñski.

Szkoda, ¿e nie zobaczymy ich w Lublinie, ale s¹ inni: Damian Durkacz (64 kg), Karol £apawa (69 kg), £ukasz Zygu³a (69 kg), Bartosz Go³êbiewski (75 kg), Daniel Adamiec (75 kg), Mateusz Goiñski (81 kg), Tomasz NiedŸwiecki (91 kg), Adam Kulik (plus 91 kg). Ju¿ z nowym (starym) trenerem reprezentacji, Bia³orusinem Walerym Korni³owem, który zast¹pi³ Ukraiñca Iwana Juszczenkê i ma za sob¹ pierwszy miêdzynarodowy turniej. W Zagrzebiu sukcesów nie by³o, co nie dziwi – na zwyciêstwa Polaków czekamy od lat. Byæ mo¿e doczekamy siê ich za spraw¹ 21-letniego Durkacza. W Lublinie podopieczny trenera Ireneusza Przywary bêdzie zdecydowanym faworytem w starciu z Diego Mamiciem.

Ciekawe, co poka¿¹ pozostali Chorwaci, na czele z Gabrijelem Veociciem, który zmierzy siê z Adamcem. Miesi¹c temu Veocic wygra³ w finale turnieju w Zagrzebiu z aktualnym mistrzem œwiata wagi œredniej, Rosjaninem Glebem Bakszim.

Chorwaci maj¹ bogate tradycje piêœciarskie, wystarczy przypomnieæ Mate Parlova, z którym zaciête boje toczy³ przed laty Janusz Gortat, czy ¯ejlko Mavrovicia, rywala Lennoxa Lewisa. Teraz chorwack¹ wizytówk¹ jest Filip Hrgoviæ, br¹zowy medalista igrzysk w Rio (2016) w wadze superciê¿kiej, dziœ niepokonany zawodowiec.

My tradycje mamy bez porównania bogatsze, ale ostatni polski medalista olimpijski Wojciech Bartnik (Barcelona, 1992) wci¹¿ nie ma nastêpców.

– Mam nadziejê, ¿e takie gale jak ta pomog¹ ich znaleŸæ – mówi „Rz” prezes PZB Grzegorz Nowaczek. – Boks olimpijski jest dla nas priorytetem, myœlimy z Suzuki Motor Poland równie¿ o rozgrywkach ligowych, ale dziœ, w czasach pandemii, musimy mierzyæ si³y na zamiary, zbyt wiele jest niewiadomych.

Transmisja w TVP Sport w pi¹tek od 19.20

Football news:

Georges Jesus: Maradona had a passion for the game. Ronaldo has it to some extent, Messi does not
Donnarumma on the contract: no Problem. I want to stay in Milan for a long time
Mourinho on 0:0 with Chelsea: if anyone should have won, it was Tottenham. The players in the dressing room are not happy and it's fantastic
Lampard on 0:0 with Tottenham: Chelsea did enough to win. I'm glad we didn't miss out
Pape Bouba Diop, the author of Senegal's goal against France at the 2002 world Cup, has died. He was 42 years old
Langle injured his ankle in Barca's game with Osasuna. 21-year-old Minghesa is the only Central defender without injuries
De Gea injured his leg when he hit the post. He can return to the game against PSG on Wednesday