Poland

Superprodukcje w czasach pandemii

Jurassic World: Dominium

Materia³y prasowe

Z ogromnymi trudnoœciami i przerwami w zdjêciach powstaj¹ amerykañskie blockbustery. Prace nad nimi wci¹¿ przerywa koronawirus.

Bran¿owe pismo „Variety” poinformowa³o, ¿e z powrotem ruszy³y zdjêcia do „Jurassic World. Dominium”. Przerwa spowodowana by³a wykryciem Covid-19 u kilku cz³onków ekipy. Trwa³a dwa tygodnie. Re¿yser Colin Trevorrow umieœci³ na Twitterze zdjêcie Laury Dern, Jeffa Goldbluma i Sama Neilla z jednym s³owem komentarza: „Back”. Do zakoñczenia okresu zdjêciowego brakuje ju¿ niewiele, bo zaledwie trzech tygodni. Studio Universal pierwotnie planowa³o premierê filmu na rok 2021, teraz poda³o now¹ datê: 10 czerwca 2022.

Zdjêcia do superprodukcji, gdzie na planie s¹ dziesi¹tki, a czasem i setki osób, s¹ prowadzone w zaostrzonych rygorach sanitarnych. Ale zaka¿eñ i tak nie udaje siê unikn¹æ. Przerwy w zdjêciach mia³y te¿ inne ekipy. Prace na planie „Batmana” zosta³y zawieszone z powodu choroby g³ównego gwiazdora Roberta Pattinsona. Z powodu wyst¹pienia Covid-19 wstrzymana zosta³a produkcja „The Harder They Fall” Jeymesa Samuela z Idrisem Elb¹ – historia cz³owieka, który chce zemœciæ siê na mordercy jego rodziców. Stanê³y te¿ prace nad biopikiem "Reagan” Seana McNamary, w którym w rolê prezydenta Stanów Zjednoczonych wciela siê Dennis Quaid.

Football news:

Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result