Poland

Sun & Fun zapłaci za testy turystów wracających z Egiptu

Biuro podró¿y Sun & Fun zap³aci za testy turystów koñcz¹cych wypoczynek w Egipcie. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 22 stycznia ich negatywny wynik jest warunkiem zwolnienia z kwarantanny po powrocie do Polski.

Klienci Sun & Funa wypoczywaj¹cy w Egipcie bêd¹ mogli bezp³atnie zrobiæ test diagnostyczny na koronawirusa przed wylotem do kraju – zawiadamia biuro podró¿y w komunikacie. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 22 stycznia negatywny wynik zwalnia z kwarantanny po powrocie do Polski.

Testowanie odbywaæ siê bêdzie we wtorki w placówce w Hurghadzie, akredytowanej przez Ministerstwo Zdrowia Egiptu, do której turyœci zostan¹ zawiezieni na koszt touroperatora. Na badanie musz¹ zabraæ dokumenty podró¿y i kopie stron paszportu ze zdjêciem i stemplem potwierdzaj¹cym datê przylotu do Egiptu. Informacje o godzinie wyjazdu pojawiaæ siê bêd¹ na tablicy Sun & Funa w ka¿dym hotelu. Wyniki turyœci dostan¹ we œrodê.

Ponadto Sun & Fun p³aci za dodatkowe ubezpieczenie (wariant max obejmuj¹cy miêdzy innymi leczenie covidu-19) oraz testy po przylocie na lotnisku w Egipcie. Przypomnijmy, ¿e wszyscy podró¿ni przekraczaj¹cy granicê tego kraju, z wyj¹tkiem dzieci do szóstego roku ¿ycia, musz¹ okazaæ negatywny wynik testu PCR, wykonanego 72 godziny przed wylotem. Mo¿na go te¿ zrobiæ w Polsce, ale za op³at¹.

Udogodnienia te obowi¹zuj¹ zarówno dla ju¿ za³o¿onych, jak i nowych rezerwacji, przy wylotach od 28 stycznia do koñca marca.

Do koñca kwietnia 2021 roku Egipt nie pobiera od turystów op³aty wizowej.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation