Poland

Sukces naukowców. Sparaliżowane myszy znów chodzą

Niemieccy naukowcy przywrócili mo¿liwoœæ chodzenia myszom sparali¿owanym po urazach rdzenia krêgowego. Dokonano tego poprzez odtworzenie po³¹czenia nerwowego.

Urazy rdzenia krêgowego u ludzi, czêsto spowodowane przez aktywnoœæ sportow¹ lub wypadki drogowe, pozostawiaj¹ ich sparali¿owanych, poniewa¿ nie wszystkie w³ókna nerwowe, które przenosz¹ informacje miêdzy miêœniami a mózgiem, s¹ w stanie siê odbudowaæ.

Badaczom z Uniwersytetu w Bochum uda³o siê pobudziæ sparali¿owane komórki nerwowe myszy do regeneracji za pomoc¹ bia³ka wstrzykiwanego do mózgu.

- Szczególn¹ rzecz¹ w naszym badaniu jest to, ¿e bia³ko nie jest u¿ywane tylko do stymulowania tych komórek nerwowych, które same je produkuj¹, ale ¿e jest ono równie¿ przenoszone dalej - powiedzia³ kierownik zespo³u badawczego Dietmar Fischer.

- Przy stosunkowo niewielkiej ingerencji, stymulujemy bardzo du¿¹ liczbê nerwów do regeneracji i to jest powód, dla którego myszy mog¹ znowu chodziæ - doda³.

Sparali¿owane gryzonie, które zosta³y poddane leczeniu, zaczê³y chodziæ po dwóch do trzech tygodni. Metoda polega na wstrzykiwaniu noœników informacji genetycznej do mózgu w celu wytworzenia bia³ka, zwanego hiper-interleukin¹-6. Naukowcy sprawdzaj¹ obecnie, czy metoda ta mo¿e byæ jeszcze skuteczniejsza.

- Musimy sprawdziæ, czy nasza metoda dzia³a na wiêkszych ssakach. Myœlimy o œwiniach, psach lub ssakach naczelnych - powiedzia³ Fischer.

- Jeœli zadzia³a, musielibyœmy siê upewniæ, czy ta terapia jest równie¿ bezpieczna dla ludzi. To z pewnoœci¹ zajmie wiele lat - doda³.

Football news:

I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez
Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak