Poland

Studentom brakuje wsparcia psychologicznego

Tylko 12 proc. studentów ocenia, ¿e maj¹ wystarczaj¹cy dostêp do pomocy psychologicznej

Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów. Dlatego NZS domaga siê stworzenia Centrów Pomocy Psychologicznej. Mia³y by dzia³aæ w oœrodkach akademickich.

- Obecnie du¿o mówi siê o zdrowiu fizycznym, ale nie nale¿y zapominaæ o tym, jak wa¿ne jest zdrowie psychiczne, szczególnie w czasie pandemii. Nasze badanie pokazuje, ¿e istnieje pilna potrzeba wypracowania rozwi¹zañ gwarantuj¹cych studentom dostêp do profesjonalnej i bezp³atnej pomocy psychologicznej –mówi Jakub Sobolewski, wiceprzewodnicz¹cy NZS.

Zdecydowana wiêkszoœæ, bo a¿ 83 proc. respondentów uwa¿a cenê za prywatn¹ wizytê u specjalisty jako wysok¹. Prawie po³owa badanych studentów korzysta³a ju¿ z pomocy psychologa, z czego 37 proc. zdeklarowa³o, ¿e nie by³y to wizyty jednorazowe.

Zdaniem respondentów szko³y wy¿sze powinny lepiej promowaæ dba³oœæ o zdrowie psychiczne. Dotychczasowe dzia³ania uczelni a¿ 67 proc. studentów uwa¿a za niewystarczaj¹ce. Ponad po³owa nie wie nawet, czy ich szko³a zatrudnia psychologa.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17