Poland

Strony internetowe pod czujnym okiem Prezesa UOKiK

Adobe Stock

Nowelizacja przepisów ma przyczyniæ siê do poprawy ochrony konsumentów w Internecie oraz zwiêkszenia skutecznoœci dzia³añ podejmowanych przez prezesa UOKiK.

Jedn¹ z nowych kompetencji prezesa UOKiK ma byæ mo¿liwoœæ blokowania przez niego stron internetowych przedsiêbiorców.

Blokowanie stron internetowych

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (>patrz ramka) prezes UOKiK bez wszczynania jakiegokolwiek postêpowania bêdzie móg³ skierowaæ do przedsiêbiorcy wyst¹pienie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów i zwróciæ siê do niego o zamieszczenie ostrze¿enia dla konsumentów wchodz¹cych na stronê, b¹dŸ usuniêcie okreœlonych treœci czy ograniczenie dostêpu, a nawet usuniêcie domeny internetowej.

Czytaj tak¿e:

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK: blokowanie stron www, fa³szywa to¿samoœæ kontrolerów

Bêdzie odwo³anie do s¹du

W przypadku odmowy przedsiêbiorcy, UOKiK bêdzie móg³ – w drodze decyzji administracyjnej – zobowi¹zaæ go do okreœlonego dzia³ania. Od decyzji tej bêdzie mo¿na odwo³aæ siê do s¹du, jednak do czasu wydania orzeczenia przedsiêbiorca nie bêdzie mó...

Football news:

Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?