Poland

Strefa euro usuwa się w recesję. Usługi ciągną w dół

Strefa Euro

Bloomberg

W styczniu koniunktura w gospodarce strefy euro wyraŸnie pogorszy³a siê w porównaniu z grudniem. Przed³u¿aj¹ce siê antyepidemiczne ograniczenia aktywnoœci ekonomicznej bij¹ przede wszystkim w us³ugi.

Taki obraz wy³ania siê ze wstêpnych odczytów PMI, wskaŸników mierz¹cych koniunkturê na podstawie ankiety wœród mened¿erów logistyki przedsiêbiorstw.

Jak poda³a w pi¹tek firma IHS Markit, zbiorczy PMI, obejmuj¹cy sektory przemys³owy i us³ugowy, spad³ w styczniu do 47,5 pkt z 49,1 pkt w grudniu, mniej wiêcej w zgodzie z przeciêtnymi szacunkami ekonomistów. Utrzyma³ siê jednak powy¿ej poziomu z listopada (45,3 pkt), gdy kraje strefy euro powszechnie wprowadzi³y restrykcje maj¹ce na celu st³umienie drugiej fali COVID-19.

Ka¿dy odczyt PMI poni¿ej 50 pkt. oznacza, ¿e wiêcej przedsiêbiorstw dostrzega pogorszenie swojej sytuacji w porównaniu do poprzedniego miesi¹ca ni¿ jej poprawê. Dystans od tej granicy mo¿na interpretowaæ jako miarê tempa spadku aktywnoœci w gospodarce w ujêciu miesi¹c do miesi¹ca. W tym œwietle strefa euro od listopada znów jest w recesji, ale znacznie p³ytszej ni¿ wiosn¹ 2020 r., gdy PMI pierwszy raz w historii znalaz³ siê poni¿ej 20 pkt.

Du¿¹ odpornoœæ na drug¹ falê pandemii COVID-19 wykazuje wci¹¿ przemys³. G³ówna sk³adowa przemys³owego PMI, wyra¿aj¹ca zmianê produkcji w porównaniu do poprzedniego miesi¹ca, zmala³a w styczniu do najni¿szego od siedmiu miesiêcy poziomu 54,5 pkt z 56,3 pkt w grudniu, ale utrzyma³a siê zdecydowanie powy¿ej granicy 50 pkt. Ca³y przemys³owy PMI, który wyra¿a równie¿ m.in. zmiany portfela zamówieñ oraz zatrudnienia w firmach, zmala³ w mniejszym stopniu: do 54,7 pkt z 55,2 pkt w grudniu.

W znacznie gorszej kondycji jest sektor us³ugowy, który jest bezpoœrednio dotkniêty antyepidemicznymi restrykcjami. G³ówna sk³adowa us³ugowego PMI (pe³ny wskaŸnik zostanie opublikowany na pocz¹tku grudnia), wyra¿aj¹ca zmianê poziomu bie¿¹cej aktywnoœci firm, zmala³a w styczniu do 45 pkt z 46,4 pkt w grudniu.

Stabilizatorem europejskiej gospodarki pozostaj¹ Niemcy, gdzie zbiorczy PMI utrzymuje siê powy¿ej 50 pkt. W styczniu, jak wstêpnie obliczy³a IHS Markit, wyniós³ 50,8 pkt, po 52 pkt w grudniu. To wynik lepszy od oczekiwañ ekonomistów. Dobra koniunktura nad Renem to odzwierciedlenie si³y tamtejszego przemys³u, który – jak sugeruje PMI – rozwija siê w ekspresowym tempie nawet w warunkach drugiej fali pandemii.

We Francji, drugiej pod wzglêdem wielkoœci gospodarki strefy euro, zbiorczy PMI zmala³ w styczniu do 47 pkt z 49,5 pkt w grudniu. To z kolei wynik poni¿ej oczekiwañ ekonomistów.

- Aktywnoœæ w gospodarce strefy euro odbi³a siê w grudniu, gdy os³ab³ szok zwi¹zany z wprowadzeniem nowych restrykcji antyepidemicznych w listopadzie. Teraz jednak gospodarka otrzyma³a nowy cios, bo restrykcje s¹ przed³u¿ane, a czêsto te¿ zaostrzane. Spodziewamy siê, ¿e to bêdzie historia na ca³y I kwarta³ br. – skomentowa³ pi¹tkowe dane Claus Vistesen, ekonomista z firmy analitycznej Pantheon Macroeconomics.

W danych IHS Markit widaæ te¿ jednak pewne powody do optymizmu. Ankiety, na których bazuje PMI, sugeruj¹, ¿e w styczniu 11 miesi¹c z rzêdu firmy w strefie euro ogranicza³y zatrudnienie. Skala zwolnieñ by³a jednak najmniejsza od pocz¹tku pandemii.

Przedsiêbiorstwa z optymizmem patrz¹ te¿ w przysz³oœæ. Ich oczekiwania dotycz¹ce produkcji i sprzeda¿y w najbli¿szych 12 miesi¹cach s¹ w styczniu nieco gorsze ni¿ miesi¹c temu, ale nie licz¹c grudnia, s¹ najlepsze od maja 2018 r. W przemyœle optymizmu przyby³o zaœ nawet w porównaniu do grudnia.

IHS Markit oblicza te¿ wskaŸnik PMI w Polsce, ale jedynie przemys³owy. Styczniowy odczyt uka¿e siê na pocz¹tku lutego.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7