Poland

Straż Graniczna w nowych Jeepach Wrangler Sahara

Stra¿ Graniczna bêdzie patrolowaæ trudne tereny nowymi samochodami. Pogranicznicy otrzymaj¹ 60 Jeepów Wrangler Sahara. Pierwsze partia pojazdów – 28 sztuk – zosta³a odebrana w ubieg³ym tygodniu.

Kolejne 32 auta zostan¹ odebrane w grudniu. Samochody, po zarejestrowaniu, zostan¹ rozdysponowane pomiêdzy cztery oddzia³y Stra¿y Granicznej. Podlaski Oddzia³ SG otrzyma 13 aut, Warmiñsko-Mazurski – 10, Nadbu¿añski – 4, a Karpacki – 1. Jeepy kosztowa³y w sumie 14,5 mln z³. Cena jednego Wranglera w wersji Sahara to 241 tys. z³. S¹ to profesjonalne pojazdy do jazdy terenowej. Auta s¹ wyposa¿one w silniki benzynowe 2.0 Turbo GME o mocy 272 KM i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm, sprzê¿one z 8-stopniow¹ skrzyni¹ biegów ZF. Samochody posiadaj¹ certyfikat „TrailRated” co oznacza, ¿e zaliczy³y szereg wymagaj¹cych testów sprawdzaj¹cych ich mo¿liwoœci w ciê¿kich warunkach topograficznych. Jeepy idealnie sprawdz¹ siê w s³u¿bie do patrolowania trudno dostêpnych, równie¿ górzystych terenów przygranicznych.

Uk³ad napêdowy zapewnia przyspieszenie 0-100 km/h w 7,3 sekundy, zaœ prêdkoœæ maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 177 km/h. Uk³ad wspó³pracuje z systemem napêdu 4×4 Full-Time Command-Trac, który obejmuje 2-biegow¹ skrzyniê rozdzielcz¹ z prze³o¿eniem reduktora 2,72:1 i cztery tryby pracy (plus tryb Neutral): 2H – napêd na tylne ko³a, do jazdy po drogach utwardzonych; 4H Auto – do³¹czany napêd na cztery ko³a Full-Time do jazdy na co dzieñ przy gorszych warunkach na drodze i w lekkim terenie; 4H Part-Time – napêd na cztery ko³a do jazdy w terenie lub poza drogami utwardzonymi; N Neutral – od³¹czenie napêdu w skrzyni rozdzielczej, umo¿liwiaj¹ce np. holowanie za innym pojazdem; 4L Low – napêd na cztery ko³a z prze³o¿eniem redukcyjnym, do jazdy w trudnym i wymagaj¹cym terenie.

Samochody wyposa¿one zosta³y m.in. w pe³ne oœwietlenie LED, tempomat, czujniki parkowania i kamerê cofania, system przeciwdzia³aj¹cy przewróceniu siê pojazdu, dotykowy wyœwietlacz multimedialny 8,4” z nawigacj¹ kompatybiln¹ z Android Auto oraz Apple Carplay, a tak¿e w wyci¹garkê z zestawem zbloczy do samodzielnego wydobywania siê z trudnego terenu. Dodatkowo auta otrzyma³y matowe, zielone malowanie z jasnozielonym pasem i napisem „Stra¿ Graniczna”. Ponadto sygnalizacjê œwietln¹ oraz dŸwiêkow¹ pojazdu uprzywilejowanego, snorkel, wyci¹garkê, kompletne os³ony podwozia, hak holowniczy, ogrzewanie postojowe, ³¹cznoœæ (antenê i radiotelefon) oraz dwa komplety kó³ (terenowe Goodyear Wrangler Duratrac i letnie typu All Terrain Goodyear Wrangler Adventure) wraz z pe³nym ko³em zapasowym. Adaptacj¹ Wranglerów zajmuje siê spó³ka Fix Forum Lider Sp. dzia³aj¹ca przy Salonie AutomobileTorino Lublin, przy udziale firmy Transmed, wy³¹cznego przedstawiciela Federal Signal Vama na Polskê.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years