Poland

Stracony wiek XXI?

Jerzy Surdykowski

Fotorzepa, Piotr Guzik

Politycy zapominaj¹, ¿e w dzisiejszym œwiecie sztuczna inteligencja przerasta ich w³asn¹, a przemiany obyczajowe mog¹ s³u¿yæ nie jakiejœ wydumanej „ideologii gender", tylko wpasowaniu siê w zeroemisyjn¹ i ekologiczn¹ przysz³oœæ.

Wiek XIX by³ prze³omowy dla gospodarki i organizacji pañstwa, tak jak poprzedni XVIII przyniós³ prze³om w nauce, a¿ nazwano go „oœwieceniem". Podobnie wiek XIX pozostawi³ w naszej pamiêci rewolucjê naukowo-techniczn¹, uprzemys³owienie, parê i elektrycznoœæ, powstanie wielkich fortun. Polska go straci³a, bo ju¿ w wieku oœwiecenia pañstwo upada³o, a póŸniej zamiast udzia³u w rewolucji naukowo-technicznej pozosta³ nam tylko udzia³ w przegrywanych za ka¿dym razem rewolucjach niepodleg³oœciowych.

Dziœ w podobny sposób zaczynamy przegrywaæ wiek XXI. Dla œwiata jest on okresem kolejnej rewolucji naukowo- -technicznej, tym razem œwiadomej w³asnych ograniczeñ i stoj¹cych przed cywilizacj¹ barier, z katastrof¹ klimatyczn¹ na czele. Powstaj¹ nowe technologie, w których g³ówn¹ si³¹ produkcyjn¹ jest nauka, fabryki zaczynaj¹ przypominaæ laboratoria, biologia jest równie wa¿na jak ropa i wêgiel, a kwanty cenniejsze ni¿ elektrony. U nas tymczasem trwa zaciêta wojna polsko-polska, która bynajmniej nie zaczê³a siê w roku 2005 wraz z dojœciem po raz pierwszy do w³adzy PiS; jej przes³anki tkwi¹ w przesz³oœci jeszcze g³êbszej ni¿ komunistyczna. Historyczny rok 1989 obudzi³ uœpione demony, musia³o jakiœ czas potrwaæ, nim opêta³y umys³y polityków. Dlatego zapominaj¹ oni, ¿e w dzisiejszym œwiecie sztuczna inteligencja przerasta ich w³asn¹, a przemiany obyczajowe mog¹ s³u¿yæ nie jakiejœ wydumanej „ideologii gender", tylko wpasowaniu siê w zeroemisyjn¹ i ekologiczn¹ przysz³oœæ.

A¿ prosi siê tu o zbo¿ne wezwania do zgody, glêdŸby o Polakach jako jednej rodzinie. A to kicz, który ju¿ dawno nam obrzyd³. Dzisiaj ¿aden Polak mniej ni¿ 50-letni nie pamiêta komuny, nudz¹ go opowieœci o Solidarnoœci i sukcesie transformacji. Dotkliwie odczuwa natomiast niepewnoœæ œmieciówek i ciê¿ar kredytu na mieszkanie. Przera¿a go przysz³oœæ kraju, który znowu osuwa siê w zacofanie, boi siê o swoje w nim miejsce i o to, ¿e katastrofa ekologiczna bêdzie jego udzia³em. Czy politycy potrafi¹ porzuciæ licytacjê na „wartoœci katolickie" albo na „lewicow¹ postêpowoœæ", stan¹æ wobec realnych zagro¿eñ i przedstawiæ programy, wobec których mo¿liwy jest namys³ i wybór?

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League