Poland

Strach na giełdach

Bykom uda³o siê powstrzymaæ WIG20 przed zamkniêciem poni¿ej 1900 pkt. Nie by³o to jednak ³atwe, patrz¹c na sytuacjê na globalnych rynkach. Impuls do przeceny da³ szybki wzrost rentownoœci amerykañskich obligacji.

Indeks polskich blue chips rozpocz¹³ pi¹tkow¹ sesjê wyraŸnie na minusie. Ju¿ po chwili na krótko zosta³a prze³amana bariera 1900 pkt. Na pó³metku sesji spadek siêga³ oko³o 1,7 proc., jednak wyprzeda¿ przyspieszy³a, kiedy do gry weszli Amerykanie. Pod koniec sesji WIG20 spada³ nawet o 2,5 proc., jednak ostatecznie zakoñczy³ dzieñ na poziomie 1907 pkt., co oznacza spadek o 1,5 proc. Mocno tania³ m.in. KGHM, którego notowania spad³y o 5,3 proc. Wp³yw na to mog³y mieæ spadki obserwowane równie¿ na rynku surowców, gdzie miedŸ w pewnym momencie tania³a o ponad 3 proc. Ciê¿arem by³ tak¿e CD Projekt. Do wyprzeda¿y mog³a zachêciæ rekomendacja analityków Ipopemy Securities, którzy obni¿yli prognozy dotycz¹ce sprzeda¿y „Cyberpunka". Akcje studia spad³y o blisko 6 proc.

Jednak niektóre najwiêksze spó³ki radzi³y sobie dobrze mimo niesprzyjaj¹cego otoczenia. Mowa o Orange i Cyfrowym Polsacie. Notowania tych spó³ek wzros³y odpowiednio o 5,8 proc., 4,8 proc.

Indeks mWIG40 jeszcze 15 minut przed koñcem sesji spada³ o ponad 1,5 proc., jednak w ekspresowym tempie odrobi³ czêœæ strat i zakoñczy³ dzieñ 0,6 proc. pod kresk¹. Podobnie jak indeks ma³ych spó³ek, który w krótkim czasie zdo³a³ skoczyæ z minus 1,2 proc., do minus 0,8 proc. W tym gronie najmocniej stania³a Krynica Vitamin, o ponad 7 proc. To ju¿ pi¹ta sesja pod kresk¹ z rzêdu dla tej spó³ki.

Negatywne nastroje panowa³y na wiêkszoœci europejskich gie³d. Francuski CAC40 spada³ pod koniec sesji o 1,3 proc., a niemiecki DAX o 0,5 proc. Pocz¹tek handlu na Wall Steet by³ bardzo burzliwy. Krótko po rozpoczêciu sesji S&P 500 zyskiwa³ 0,4 proc., jednak po godzinie spada³ o ponad 1 proc.

WyraŸne spadki obserwowany by³y na wielu aktywach. Ropa WTI i gatunek Brent tania³y o oko³o 1,6 proc. Jeszcze mocniej pikowa³y metale szlachetne. Uncja z³ota tania³a o 2,5 proc., do 1724 USD, a notowania srebra spada³y o ponad 4 proc., do 26,34 USD.

Football news:

Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest