Poland

Stowarzyszenie Filmowców kontra Chomikuj.pl

Piractwo

Adobe Stock

SN czy mo¿e wczeœniej TSUE okreœli granice odpowiedzialnoœci portali hostingowych za rozpowszechnianie utworów bez zgody w³aœcicieli.

W pi¹tek S¹d Najwy¿szy rozpatrywa³ skargê kasacyjn¹ cypryjskiego wydawcy portalu Chomikuj.pl od wyroku krakowskiego S¹du Apelacyjnego, który na ¿¹danie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, organizacji zbiorowego zarz¹dzania utworami, oraz trzech w³aœcicieli praw autorskich do trzech filmów: „Katyñ" i „Wenecja" i „Dzieñ œwira", nakaza³ portalowi Chomikuj.pl usuwanie kont z linkami do tych filmów bezprawnie rozpowszechnianych. Zas¹dzi³ te¿ w³aœcicielom z ¿¹danych ok. 300 tys. z³ nieca³e 20 tys. z³. Ale wa¿niejsze ni¿ pieni¹dze w tym trwaj¹cym ju¿ osiem lat procesie s¹ granice odpowiedzialnoœci portali za poœredniczenie w dystrybucji pirackich plików.

Powodowie domagali siê dwukrotnoœci wynagrodzenia za korzystanie z filmów (na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego), twierdz¹c, ¿e za szkodê odpowiedzialny jest nie tylko bezpoœredni sprawca umieszczaj¹cy na swym koncie na portalu bez zgody uprawnionego filmy, ale tak¿e pomagaj¹cy lub œwiadomie korzystaj¹cy z wyrz¹dzonej szkody (art. 422 kodeksu cywilnego). O odpowiedzialnoœci portalu zadecydowa³o w ocenie s¹du apelacyjnego, ¿e pobiera on op³aty za mo¿liwoœæ skopiowania umieszczonego na jego platformie pliku z filmem. Portal nie da³ za wygran¹ i odwo³a³ siê do SN.

– Gdyby Chomikuj.pl nie prowadzi³ p³atnej platformy, to pirackie udostêpnianie filmów nie by³oby mo¿liwe – mówi³ przed SN adwokat Tomasz Targosz, pe³nomocnik SFP.

Portal z kolei argumentuje, ¿e tylko udostêpnia sw¹ sieæ w celu przechowywania danych pochodz¹cych od u¿ytkowników, którzy siê nimi wymieniaj¹. Korzysta wiêc z wy³¹czenia odpowiedzialnoœci na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym, implementowanego w art. 14 ustawy o us³ugach œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹.

– To, ¿e wydawca Chomikuj.pl pobiera op³aty za transfer danych, nie pozbawia go tej swobody. Nikt zreszt¹ na œwiecie nie œwiadczy takich us³ug za darmo, i to nie zmienia faktu, ¿e jest tylko przekaŸnikiem – podkreœla³ przed SN jego pe³nomocnik mec. Pawe³ Lipski.

Ju¿ na pocz¹tku rozprawy sêdzia przewodnicz¹cy Pawe³ Grzegorczyk zaznaczy³, ¿e wiele kwestii rozpatrywanych w tej sprawie to problem œwiatowy i zajmuje siê nimi tak¿e TSUE, do którego niemiecki s¹d krajowy w sprawie przeciwko YouTube (C 682/18) skierowa³ pytania prejudycjalne. Chcia³ wiedzieæ, czy dzia³alnoœæ operatora platformy internetowej, na której u¿ytkownicy udostêpniaj¹ bez zgody w³aœcicieli filmy chronione prawem autorskim, objêta jest art. 14 ust. 1 dyrektywy, a wiêc czy za naruszenia u¿ytkowników hosting provider nie odpowiada (pod pewnymi oczywiœcie warunkami, np. reagowanie na czas na zg³oszenie naruszenia).

Z powodu znaczenia sprawy odbêdzie siê jeszcze jedna rozprawa, terminu na razie nie ma.

Sygnatura akt: III CSK 37/18

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto