Poland

Stoki dla lokalnych mieszkańców? „Idzie w tym kierunku”

Fotorzepa, £ukasz Solski

Rzecznik rz¹du Piotr Müller powiedzia³, ¿e prawdopodobnie stoki narciarskie bêd¹ otwarte dla osób, które mieszkaj¹ w ich pobli¿u.

W sobotê premier Mateusz Morawiecki poinformowa³, ¿e ferie zimowe bêd¹ skumulowane w jednym okresie - miêdzy 4 a 17 stycznia. Radzi³ obywatelom, by nie planowali zimowych wyjazdów na narty. Z kolei wicepremier Gowin pytany w Polsat News o to, czy oznacza to zamkniêcie wyci¹gów narciarskich zaznaczy³, ¿e skoro bran¿a turystyczna i hotelarska jest zamkniêta, to wydaje siê rzecz¹ oczywist¹, ¿e bêdzie to dotyczyæ równie¿ wyci¹gów narciarskich.

- W dobrych, rzeczowych rozmowach z bran¿¹ narciarsk¹ wypracowaliœmy protokó³ sanitarny, który jeszcze dziœ skonsultujemy z GIS. Wygl¹da na to, ¿e wkrótce bêdziemy mogli og³osiæ dobre wieœci dla narciarzy - napisa³ na Twitterze wicepremier i minister rozwoju, Jaros³aw Gowin.

O planach rz¹du mówi³ w rozmowie z TVP Info Piotr Müller. - Jest kwesti¹ do zdecydowania i raczej idzie w tym kierunku, ¿eby zostawiæ otwarte stoki dla tych, którzy maj¹ najbli¿ej, czyli dla osób, które mieszkaj¹ po prostu w pobli¿u tych stoków, tak aby oni z nich mogli korzystaæ - przekaza³ rzecznik rz¹du.

Müller mówi³ równie¿ o ponownym otwarciu sklepów. - Je¿eli chodzi o galerie handlowe, to sytuacja jest akurat trochê ³atwiejsza, poniewa¿ one maj¹ dosyæ du¿y metra¿. My tê zasadê zachowaliœmy, która by³a wczeœniej, czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych - powiedzia³.

- Spodziewamy siê i to s¹ te¿ jasne deklaracje wielu sklepów i sieci handlowych, ¿e te godziny otwarcia samych sklepów bêd¹ d³u¿sze - doda³.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun