Poland

Sto lat na poboczu

Polskie e-auto

Polskie e-auto wygl¹da œwietnie, ale na razie tylko na wizualizacjach

materia³y prasowe

Polska w przemyœle samochodowym wiecznie goni za konkurencj¹. Obecnie to ju¿ trzecia epoka, w której podchodzimy do w³asnej produkcji aut. Poprzednio sukcesów nie by³o. Czy elektryczna Izera to zmieni?

Jeœli wierzyæ rz¹dowi Mateusza Morawieckiego, otworzy³o siê wyj¹tkowe okienko pozwalaj¹ce nam wejœæ do gry na rynku producentów samochodów. Minister klimatu i œrodowiska Micha³ Kurtyka, który wskaza³ ju¿ Jaworzno jako miejsce, w którym od 2024 r. spó³ka Electromobility Poland (EMP) ma wytwarzaæ elektryczne auta pod mark¹ Izera, argumentuje, ¿e pojawienie siê nowych technologii jest szans¹ na rynkowe przetasowania. Tak by³o w przypadku odrzutowych silników, gdy do konkurencji w³¹czy³ siê z sukcesem General Electric, a odpad³ potê¿ny Wright, tak by³o z telefonami komórkowymi, gdy pojawi³y siê smartfony Apple'a, a zniknê³a Nokia. Teraz tak¹ rewolucj¹ jest zastêpowanie napêdu spalinowego elektrycznym.

Minister zapewnia, ¿e ma „pe³n¹ œwiadomoœæ skali trudnoœci, z jak¹ trzeba bêdzie siê zmierzyæ na ka¿dym etapie rozwoju przedsiêwziêcia". Mimo to jest przekonany, ¿e warto, bo motoryzacja poci¹gnie za sob¹ rozwój techniczny rodzimych firm i w³asnyc...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7