Poland

Sto lat Kościoła Chrystusowego w Polsce

W³aœnie przypada setny jubileusz obecnoœci Koœcio³a Chrystusowego w Polsce. W niedzielê zaplanowane s¹ obchody.

Koœció³ Chrystusowy wywodzi siê z tzw. Ruchu Odnowy (Restoration Movement), zapocz¹tkowanego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w koñcu XVIII wieku. Jego rozwój nast¹pi³ w USA na pocz¹tku XIX wieku, a w Polsce w XX wieku. Powsta³o wtedy wiele niezale¿nych wspólnot ewangelicznych, powracaj¹cych do biblijnych zasad chrzeœcijañskiego ¿ycia. Chrzeœcijañstwo ewangeliczne, którego czêœci¹ jest polski Koœció³ Chrystusowy stanowi jeden z najszybciej rozwijaj¹cych siê nurtów chrzeœcijañstwa na ca³ym œwiecie – a liczba jego wyznawców zbli¿a siê do miliarda osób.

Pocz¹tki Koœcio³a Chrystusowego w Polsce siêgaj¹ 1921 roku i zwi¹zane s¹ z osob¹ Konstantego Jaroszewicza. Jaroszewicz po powrocie z Nowego Jorku, gdzie nawróci³ siê i przyj¹³ chrzest resztê ¿ycia poœwiêci³ g³oszeniu Ewangelii. Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ misyjn¹ i edukacyjn¹.

W czasie stu lat funkcjonowania Koœcio³a Chrystusowego w Polsce powsta³y liczne wspólnoty, misje i agendy, które od wielu lat realizuj¹ m.in. dzia³ania charytatywne i edukacyjne.

7 marca zainaugurowany zostanie Rok Jubileuszowy - 100 lat Koœcio³a Chrystusowego w RP. Tego dnia o godz. 9.45 rozpocznie siê uroczysta celebracja setnej rocznicy koœcio³a. Ze wzglêdu na warunki sanitarne wydarzenie bêdzie transmitowane online na stronie: www.schpolnoc.pl lub na kana³ach YT i FB Spo³ecznoœci Chrzeœcijañskiej Pó³noc.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield