Poland

Stany grożą Deutsche Bankowi: wycofajcie się z Rosji

Obserwatorzy wyznaczeni przez departament s³u¿b finansowych stanu Nowy Jork zalecili niemieckiemu bankowi, aby porzuci³ plany ekspansji na rosyjskim rynku i zakoñczy³ tam dzia³alnoœæ. Poinformowa³ o tym The Wall Street Journal.

Kierownictwo Deutsche Banku planowa³o rozszerzyæ dzia³alnoœæ w Rosji, pomimo serii skandali zwi¹zanych z praniem pieniêdzy i serii wysokich kar, jakie w zwi¹zku z tym zosta³y na DB na³o¿one. W paŸdzierniku amerykañscy obserwatorzy finansowi stanu Nowy Jork ocenili dzia³ania DB w celu usprawnienia operacji bankowych jako niewystarczaj¹ce, aby podejmowaæ wysokie ryzyko i prowadziæ interesy z rosyjskimi klientami.

To stawia niemiecki bank w trudnej sytuacji. Obserwatorzy stanowi nie s¹ wprawdzie uprawnieni do wydawania bankowi wi¹¿¹cych decyzji, ale mog¹ wydawaæ zalecenia. A te s¹ przekazywane organowi regulacyjnemu w Nowym Jorku, co mo¿e prowadziæ do groŸby grzywien i kosztownych postêpowañ s¹dowych oraz przyci¹gn¹æ uwagê jeszcze bardziej wp³ywowych organów regulacyjnych USA.

Rzecznik Deutsche Bank odmówi³ komentarza na temat dialogu z obserwatorami, ale zapewni³, ¿e bank przeprowadza analizê ryzyka dla kilku krajów, w tym Rosji.

Przypominamy, ¿e Deutsche Bank ma za sob¹ skandal zwi¹zany z transakcjami rosyjskiego biura, które mog³y s³u¿yæ do wyprowadzania kapita³u na pocz¹tku 2010 roku. Pod koniec 2018 r. najwiêkszy bank Niemiec znalaz³ siê wœród podejrzanych o udzia³ w operacjach Danske Bank. Za poœrednictwem estoñskiego oddzia³u tego banku, wed³ug ustaleñ œledczych europejskich organów regulacyjnych, wpompowano do Unii ponad 200 mld euro pieniêdzy z nielegalnych dzia³alnoœci, g³ównie z Rosji i krajów by³ego ZSRR.

Football news:

Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website