Poland

Stany bronią się przed tanimi blachami aluminiowymi

Aluminium

Bloomberg

Resort handlu USA na³o¿y³ ostateczne c³o antydumpingowe na blachy aluminiowe z 18 krajów. Najwy¿sze dotyczy Niemiec, najni¿sze Bahrajnu.

Decyzjê o c³ach og³oszono tu¿ po zatwierdzeniu przez Senat proporcj¹ 84:15 g³osów gubernator Rhode Island, Giny Raimondo na stanowisko ministra handlu. Bêd¹ pobierane oprócz 10 proc. od wiêkszoœci importowanych wyrobów z aluminium, wprowadzonych przez administracjê Trumpa na podstawie ustawy o narodowym bezpieczeñstwie — pisze Reuter. Ostatnia cena tony tego metalu wynosi³a 364 dolary, najwiêksz¹ 365 dolarów zanotowano w listopadzie 2019.

Niemcy ukarano najwy¿szymi stawkami od 49,4 proc. do 242,8 proc. To najwiêkszy eksporter takich blach do Stanów, w 2019 r. ich wartoœæ wynios³a 286,6 mln dolarów. Bahrajn, drugi eksporter co do wartoœci (241,2 mln dolarów) otrzyma³ now¹ stawkê celn¹ 4,83 proc. i dodatkow¹ do 6,44 proc. za subwencjonowanie eksportu.

Departament handlu miêdzynarodowego resortu handlu opublikowa³ listê krajów ukaranych c³em antydumpingowym i stawk¹ za subwencje. Oprócz ju¿ wymienionych s¹ to Brazylia, Chorwacja, Egipt, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Korea, Oman, RPA, Rumunia, Serbia, S³owenia, Tajwan, Turcja i W³ochy.

Postêpowanie dotycz¹ce ce³ antydumpingowych i towarzysz¹cych im subwencji w eksporcie uruchomiono w marcu 2020 za kadencji Donalda Trumpa. Blachy maj¹ szerokie zastosowanie, od elewacji budynków, karoserii naczep ci¹gników siod³owych po tablice znaków drogowych.

- Popyt na aluminium w Stanach szybko roœnie, spodziewamy siê, ¿e nowe bodŸce zwiêksz¹ jeszcze bardziej zainteresowanie blachami w ci¹gu 2 lat. O¿ywi³y siê te¿ inwestycje w krajow¹ produkcjê. Problem tylko, czy ten wzrost wystarczy na pokrycie mo¿liwego zmniejszenia importu — stwierdzi³ Uday Patel, g³ówny analityk w Wood Mackenzie. Jego zdaniem, import utrzyma siê, choæ czêœæ blach mo¿e trafiæ do Europy, gdzie jest dostateczny popyt, wiêc dodatkowa iloœæ zostanie rozprowadzona. W Azji P³d.-Wsch mo¿e dojœæ do nadpoda¿y z Chin.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR