Poland

Stan wojenny w Pcimiu

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Stan wojenny w Pcimiu, chamstwo w K¹tach Rybackich, prezydent w odosobnieniu, a dziewczyny robi¹ sa³atkê.

U nas poczuj¹ siê pañstwo jak na salonach. Nikomu nie ka¿emy wy... ani tym bardziej nikogo nie zamierzamy je... No, chyba ¿e tych sk..., co ich mamy na myœli.

¯artujemy. Jako ludzie, którzy odebrali staranne wychowanie w grupie krasnali, wiemy, ¿e nie³adnie jest przeklinaæ. Pani w przedszkolu stawia³a za to do k¹ta. Ale sk¹d wzi¹æ tyle k¹tów, ¿eby tam postawiæ ca³e to przeklinaj¹ce towarzystwo? Niech jad¹ do K¹tów Rybackich!!!

Co winne K¹ty Rybackie? Nic. Ale gdzieœ to chamstwo odizolowaæ trzeba. Chamstwu, jak mówi klasyk, „trzeba siê przeciwstawiæ si³om i godnoœciom osobistom". Ucz siê, Jasiu!

No bo co tu mo¿na wiêcej powiedzieæ?! ¯e doszliœmy do takiego poziomu zdziczenia, ¿e w internecie trwa nieustanny festiwal chamstwa? ¯e agresja jest wszechobecna, i to po obu stronach sporu? ¯e protestuj¹cy uwa¿aj¹, ¿e mog¹ przerywaæ msze i biæ policjantów?

¯e czêœæ mediów szczuje ludzi na siebie? ¯e ró¿ni podejrzani osobnicy chc¹ teraz ucho...

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?