Poland

Stan Wirginia zalegalizował marihuanę

Wirginia jest 16, stanem USA, który zalegalizowa³ marihuanê do u¿ytku rekreacyjnego, i pierwszym stanem Po³udnia, który to uczyni³. Sprzeda¿ ruszy w 2024 roku.

Historyczne g³osowanie  odby³o siê wczoraj. Ustawa o legalizacji marihuany przesz³a g³osami wy³¹cznie demokratów - nie zag³osowa³ za ni¹ ¿aden przedstawiciel Partii Republikañskiej.

Tym samym Wirginia sta³a siê 16. stanem USA, gdzie rekreacyjne u¿ywanie marihuany bêdzie legalne.

Ale dopiero od stycznia 2024 roku - wówczas doroœli mieszkañcy stanu bêd¹ mogli j¹ kupiæ w wyznaczonych do tego punktach. Ka¿dy doros³y powy¿ej 21 roku ¿ycia bêdzie móg³ posiadaæ 1 uncjê, czyli nieca³e 30 g marihuany. Zio³o mo¿na bêdzie uprawiaæ w domu - w ka¿dym gospodarstwie domowym bêd¹ mog³y rosn¹æ dwa dojrza³e i dwa niedojrza³e krzaki.

Ustawa ustala 21-procentowy podatek akcyzowy na marihuanê i pozwala gminom na dodanie dodatkowego 3-procentowego podatku od sprzedawców detalicznych, oprócz istniej¹cych podatków od sprzeda¿y.

Dochody z podatku od marihuany by³yby wykorzystywane do finansowania edukacji przedszkolnej, programów leczenia uzale¿nieñ i innych inicjatyw w zakresie zdrowia publicznego.

Wirginia do³¹czy³a do grona 15 stanów, g³ównie z pó³nocy i œrodkowego zachodu Stanów Zjednoczonych, gdzie marihuana jest legalna.

Ustawa czeka jeszcze na podpis gubernatora Ralpha Northama, który ju¿ zapowiedzia³, ¿e j¹ podpisze.

Dzia³ania w kierunku legalizacji podjê³y kolejne cztery stany - Dakota Po³udniowa, New Jersey, Arizona i Montana. Procedury maj¹ siê zakoñczyæ jeszcze w tym roku.

Football news:

Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium