Poland

Średnia dobowa liczba zakażeń przekroczyła 8 tysięcy

Od 16 dni w Polsce roœnie œrednia dobowa liczba zaka¿eñ koronawirusem z ostatnich siedmiu dni.

W ci¹gu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o o wykryciu ³¹cznie 58 813 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 (w danych tych uwzglêdniamy podan¹ w czwartek rano przez ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, informacjê o liczbie zaka¿eñ wykrytych w ci¹gu ostatniej doby, która wynios³a 12 142) - oznacza to, ¿e œrednio w ci¹gu doby liczba wykrytych zaka¿eñ wynios³a w ostatnich siedmiu dniach 8 402. Ostatni raz œrednia ta by³a wy¿sza 13 stycznia (wynosi³a wówczas 8 578).

To drugi dzieñ, gdy dobowa liczba zaka¿eñ w Polsce przekracza 12 tysiêcy. Ostatnio zdarzy³o siê to 3 grudnia (wówczas te¿ ostatni raz przed 24 lutego w Polsce wykryto ponad 12 tysiêcy zaka¿eñ w ci¹gu doby).

Minister Niedzielski mówi³ niedawno, ¿e wed³ug ostro¿nych prognoz w szczycie trwaj¹cej obecnie trzeciej fali epidemii w Polsce œrednia dobowa liczba zaka¿eñ z 7 dni bêdzie oscylowaæ wokó³ 10-12 tysiêcy.

Obecnie wskaŸnik dobowej liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców z ostatnich siedmiu dni wynosi w Polsce 21,9. WskaŸnik ten osi¹gn¹³ najwy¿szy poziom 11 listopada, gdy wynosi³ 66,79.

Po przekroczeniu przez ten wskaŸnik 70 - wed³ug ówczesnych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego - w kraju zosta³aby wprowadzona kwarantanna narodowa.

Obecny poziom wskaŸnika - wed³ug zapowiedzi z listopada - mia³ oznaczaæ powrót do ¿ó³tych i czerwonych stref (po osi¹gniêciu poziomu 25 ca³a Polska mia³a stawaæ siê czerwon¹ stref¹).

Spadek wskaŸnika poni¿ej 10 mia³ oznaczaæ powrót stref zielonych, w których nie obowi¹zuj¹ obostrzenia. Obecnie w ¿adnym województwie wskaŸnik ten nie jest tak niski - najbli¿ej tego jest woj. opolskie.

1 lutego otwarte zosta³y w Polsce galerie handlowe, galerie sztuki i muzea. Od 12 lutego - w re¿imie sanitarnym - funkcjonuj¹ hotele, kina, teatry, filharmonie, opery, baseny, solaria, sauny i kasyna.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game