Poland

Sprzęt AGD szpieguje najlepiej. Rosjanie ostrzegają

Przez robota sprz¹taj¹cego z aplikacj¹ haker ³atwiej wyci¹gnie dane wra¿liwe w³aœciciela, ani¿eli wykorzystuj¹c smartfon czy laptop.

Sprzeda¿ urz¹dzeñ gospodarstwa domowego z dopiskiem „smart”, takich jak roboty sprz¹taj¹ce, telewizory czy ekspresy do kawy, wzros³a w zesz³ym roku na œwiecie siedmiokrotnie. Wed³ug naukowców z rosyjskiego Instytutu Zintegrowanego Bezpieczeñstwa i Aparatury Specjalnej oraz ekspertów firmy Dialog urz¹dzenia te mog¹ stanowiæ wiêksze zagro¿enie dla bezpieczeñstwa danych osobowych ni¿ smartfon czy komputer.

Julia Tjan, zastêpczyli szefa analityków firmy Dialogu zwróci³a uwagê, ¿e „w ostatnim czasie wzrasta liczba doniesieñ o przestêpstwach z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych Rosjan w przestrzeni medialnej” – cytuje gazeta Izwiestia.

Najwiêkszym potencjalnym zagro¿eniem s¹ urz¹dzenia gospodarstwa domowego z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia do internetu. Charakterystyczne cechy potencjalnego „urz¹dzenia szpiegowskiego” to dostêp do sieci bezprzewodowych, funkcje nagrywania dŸwiêku i obrazu, przechowywania i analizy ludzkiej mowy, geolokalizacja i inne.

Eksperci sporz¹dzili listê urz¹dzeñ gospodarstwa domowego, które mog¹ byæ potencjalnymi „szpiegami” wykorzystywanymi do œci¹gania danych osobowych. S¹ to: routery wi-fi i punkty dostêpowe; sprzêt AGD z ³¹czem internetowym: lodówki (wbudowane kamery wideo do analizy produktów mog¹ przechwytywaæ obrazy w pomieszczeniu), ekspresy do kawy, multicooker (urz¹dzenie, które przygotuje ka¿d¹ potrawê), piekarniki, roboty sprz¹taj¹ce zarz¹dzane aplikacj¹; asystenci g³osowi i / lub inteligentne g³oœniki; s³uchawki bezprzewodowe i telewizory smart TV oraz dekodery. Wyci¹gaæ nasze dane mog¹ te¿ klimatyzatory z termostatem wi-fi; urz¹dzenia do sterowania zasilaniem i oœwietleniem domu za pomoc¹ sieci wi-fi, w tym inteligentne ¿arówki, gniazdka, przekaŸniki i prze³¹czniki;

Stanis³aw Kud¿ szef Instytutu Zintegrowanego Bezpieczeñstwa wyjaœni³, ¿e „wiêkszoœæ ludzi stara siê zapewniæ ochronê danych osobowych i poufnoœæ swojej prywatnoœci, skupiaj¹c siê przede wszystkim na smartfonach i komputerach. Tam zabezpieczenia s¹ trudne do z³amania. Tymczasem g³ówny przep³yw danych mo¿e przechodziæ przez inteligentne AGD – jego czujniki i kamery. Je¿eli hakerzy nie mog¹ zhakowaæ telefonu, mog¹ ³atwo zhakowaæ inteligentny ekspres do kawy czy robot i u¿yæ go, aby uzyskaæ dostêp do telefonu przez sieæ domow¹”.

Rosyjscy badacze podkreœlaj¹, ¿e takie urz¹dzenia mog¹ zbieraæ dane pasywnie, przechowuj¹c je i przetwarzaj¹c w tle. Pozwala to na identyfikacjê u¿ytkownika, poznanie jego statusu materialnego i innych danych osobowych, pocz¹wszy od wzorców snu i obecnoœci w domu, po materia³y, z których jest uszyte jego ubranie, rozmowy, czynnoœci w pokoju itp.

„Internet rzeczy w nadchodz¹cych dziesiêcioleciach bêdzie prze¿ywa³ kolosalny rozwój. Dlatego liczba ataków halerskich równie¿ wzroœnie, o czym u¿ytkownicy wci¹¿ nie myœl¹” – powiedzia³ dyrektor generalny firmy Dialogue Aleksiej Gores³awski.

Eksperci „Dialogu” rekomenduj¹ kilka czynnoœci, które zwiêksz¹ ochronê ¿ycia prywatnego przed zagro¿eniami ze strony hakerów. Co wiêc mo¿emy sami zrobiæ?

Jest jeszcze jeden sposób, o którym rosyjscy eksperci nie wspominaj¹: dom jak za czasów naszych matek i babæ – sprz¹tamy sami, u¿ywaj¹c szczotki a nie robota, kawê mielimy w zwyk³ym m³ynku i zalewamy wrz¹tkiem z nieinteligentnego czajnika, a œwiat³o gasimy wy³¹cznikiem w œcianie. Wtedy nasze dane skradnie tylko z³odziej …tradycyjny, który wytrychem z³amie nasz nieinteligentny zamek w drzwiach.

Football news:

Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium