Poland

Sprzedaż pojazdów w 2020 r.: wszyscy odczuli skutki pandemii

Motobiznes

Sprzeda¿ samochodów

Bloomberg

Najwiêksze kraje Europy Zachodniej zanotowa³y w 2020 r. du¿e spadki sprzeda¿y nowych samochodów z tej samej przyczyny: pandemii COVID-19, zak³óceñ w produkcji i zamykania salonów sprzeda¿y. Ros³a za to popularnoœæ pojazdów przyjaznych dla œrodowiska

Niemcy

Na najwiêkszym europejskim rynku miniony rok by³ najgorszy od zjednoczenia kraju: zarejestrowano 2,9 mln samochodów, o 19 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej, natomiast wyprodukowano 3,5 mln, najmniej od 45 lat — wynika z danych federacji producentów VDA. Dziesiêæ najbardziej kupowanych modeli stanowi³y: Golf, Tiguan i Passat Volkswagena, Ford Focus, Polo, Mini, Mercedesy klasy A, klasy C i GLC oraz Audi A4.

Jedynie sprzeda¿ samochodów ca³kowicie elektrycznych skoczy³a trzykrotnie — do 6,7 proc. udzia³u rynkowego — do 194 163 sztuk — poda³ z kolei urz¹d motoryzacji KBA — bo ros³a atrakcyjnoœæ bardziej niezawodnej technologii i bogatszej oferty. £¹cznie sprzedano 395 tys. e-aut i hybryd, da³o to 13,5 proc. udzia³u w rynku. Eksport samochodów zmala³ o 24 proc. do 2,6 mln.

Ostatnim rokiem, gdy w Niemczech zarejestrowano poni¿ej 3 mln pojazdów by³ rok 1989, Z kolei spadek sprzeda¿y o 19 proc. by³ mniejszy jedynie wobec 2010 r., po wczeœniejszym roku rz¹dowych dop³at za z³omowanie starych samochodów, co wywo³a³o nietypowy skok sprzeda¿y. Jedynym miesi¹cem, w którym sprzeda¿ wzros³a o 10 proc. do ponad 310 tys. aut, by³ grudzieñ, bo z koñcem 2020 r. przestawa³ obowi¹zywaæ ni¿szy podatek VAT (16 proc.) wprowadzony przez rz¹d w lipcu. Od nowego roku wróci³ do 19 proc.

„E-mobilnoœæ sta³a siê g³ówn¹ cech¹ mobilnego spo³eczeñstwa" — oœwiadczy³ prezydent KBA, Richard Damm. Poinformowa³, ¿e w IV kwartale e-auta i o czêœciowym napêdzie elektrycznym stanowi³y 22 proc. rynku, co œwiadczy, ¿e rz¹d federalny mo¿e osi¹gn¹æ cel 7-10 mln takich aut na drogach Niemiec do 2030 r. Liderem w tym segmencie rynku by³a marka Volkswagena z 20,2 procentami sprzeda¿y, przed Renaultem (18,1), Smartem (11,6) i Tesl¹ (11,1).

Dzia³ania maj¹ce ograniczyæ rozchodzenie siê koronawirusa doprowadzi³y do zamykania fabryk na pocz¹tku roku, a najnowszy lockdown obowi¹zuj¹cy do koñca stycznia obj¹³ tradycyjne salony sprzeda¿y. -„Spodziewamy siê, ¿e rynek samochodów osobowych od¿yje w 2021, ale nie nale¿y na razie spodziewaæ siê, ¿e dojdzie do poziomu sprzed pandemii" — oœwiadczy³a w komunikacie prezydent VDA, Hildegard Müller. Uwa¿a ponadto, ¿e mniejsza sprzeda¿ szkodzi œrodowisku, bo nie nastêpuje odnawianie floty, a stare pojazdy zostan¹ d³u¿ej na drogach.

Wed³ug Ferdinanda Dudenhoffera z instytutu CAR w Duisburgu, sektor motoryzacji dostosowa³ siê do ni¿szych wyników dziêki rz¹dowemu programowi dop³at do technicznego bezrobocia.

W. Brytania

Drugi europejski rynek mia³ wynik najgorszy od 1992 r.; sprzeda¿ zmala³a o 680 076 pojazdów (29,4 proc.) do 1,63 mln — poda³a organizacja producentów i handlowców SMMT. Spadek by³ najwiêkszy od 1943 r., kiedy fabryki przestawi³y siê na produkcjê amunicji.

Nadal dominowa³y samochody benzynowe (903 961, 55,4 proc.), popularnoœæ diesli stopnia³a o 55 proc. do 262 772 z 581 774. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê Fiesta, Corsa, Golf, Focus, Mercedes klasy A, Qashqai, Mini i Polo. Zmala³a te¿ sprzeda¿ pojazdów dostawczych — o 20 proc., skoczy³a za to zdecydowanie e-aut — o 185,9 proc. do 108 205 (6,67 proc. rynku) i hybryd o 91,2 proc. do 66 877 (4,1 proc. rynku).

Salony zamkniêto w marcu podczas pierwszego lockdownu i jak stwierdzi³ prezes SMMT, Mike Hawes, „straciliœmy z tego powodu pól miliona sztuk i nie odzyskamy ich". SMMT szacuje, ¿e sektor motoryzacji utraci³ 20 mld funtów przychodów, a pañstwo 1,9 mld z braku wp³ywów podatku VAT. Organizacja spodziewa siê poprawy w tym roku. Hawes uwa¿a, ¿e „sektor jest lepiej przygotowany teraz ni¿ w marcu. Wszyscy spodziewali siê lockdownu i odetchnêli z ulg¹, ¿e pozwolono na klikniêcie i odbiór pojazdu".

Francja

Sprzeda¿ we Francji zmala³a o 25,5 proc. do ok. 1,65 mln pojazdów z 2,2 mln rok wczeœniej, do poziomu z 1975 r. — poda³a organizacja producentów CCFA. Nawet w czasie kryzysów w latach 90. czy pierwszej dekadzie 2000 nie by³o nigdy mniej ni¿ 1,7 mln — stwierdzi³ dyrektor ds. komunikacji w CCFA., Francois Roudier. Przyczyny spadku by³y te same co u innych: na wiosnê zamkniêto fabryki i salony, a konsumenci wstrzymali siê z decyzjami obawiaj¹c siê skutków kryzysu gospodarczego.

Traci³y nadal na popularnoœci diesle (30,6 proc. wobec 34,1 rok wczeœniej), zyska³y za to hybrydy (14,8 proc. rynku) i e-auta (1,9 proc. wobec 1 proc.) tak¿e dziêki dop³atom rz¹dowym, ich sprzeda¿ wzros³a niemal trzykrotnie do 21,5 proc. ³¹cznej sprzeda¿y.

Firmy francuskie wypad³y nieco lepiej od rynku, ale te¿ zmniejszy³y sprzeda¿: PSA o 25,1 proc. Renault o 24,9 proc. Najmniej ucierpia³y odnowione modele Peugeota i DS3 Crossback. Sam Renault zmniejszy³ sprzeda¿ o 22,7 proc., ale Dacia a¿ O 30,1 proc. Firmy zagraniczne mia³y œredni spadek sprzeda¿y o 26,1 proc., liderem pozosta³a grupa VW, mimo spadku sprzeda¿y o 28,4 proc. Ranking popularnoœci tworzy³y: 208, Clio, C3,3008, 2008, Zoé, Captur, 308, Sandero i Twingo.

W³ochy

Rynek nowych samochodów zmala³ w 2020 r. o 27,8 proc. do 1 380 202 pojazdów, by³ najmniejszy od 2014 r. W³ochy bardzo mocno ucierpia³y z powodu koronawirusa, by³y pierwszym krajem europejskim dotkniêtym pandemi¹. Po kryzysie w latach 2008-11, gdy sprzeda¿ stopnia³a z 12,4 mln do 1,4 mln sztuk, nast¹pi³a poprawa w latach 2012-17 do 1,96 mln, a wraz z furgonetkami do 2,14 mln.

Teraz sprzeda¿ aut benzynowych zmala³a o 38,7 proc. do 523 140 (37,5 proc. rynku), diesli o 40,2 proc. do 461 274 (33,1 proc. rynku), na gaz ziemny o 31,1 proc. do 94 260 (6,8 proc. rynku), natomiast sprzeda¿ hybryd skoczy³a o 103 proc. do 2123 321 (16 proc. rynku), e-aut na baterie o 207,6 proc. do 32 538 (2,3 proc.), a hybryd plug-in o 319,1 proc. do 27 408 (2 proc.). W rankingu marek najlepiej wypad³ Fiat, przed Volkswagenem, Fordem, Renaultem, Peugeotem, Toyot¹, Citroenem, Jeepem, Oplem i daci¹.. W³osi kupowali najchêtniej Pandy, Lancie Ypsilon, Fiaty 500 i 500X oraz Clio.

Hiszpania

Zapaœæ na rynku hiszpañskim wynios³a 31,8 proc., sprzedano 858 022 nowe auta, najmniej do 2013 r.

Od historycznego do³ka w 2009 r. rynek stopniowo odbudowywa³ siê, rz¹d zachêca³ do kupowania programem PIVE dop³at za z³omowanie starych pojazdów. Zmieniano go z roku na rok, ale by³ sta³ym czynnikiem wspieraj¹cym rynek wewnêtrzny, pozwoli³ zwiêkszyæ sprzeda¿ z nieca³ych 0,7 mln w 2012 r. do prawe 1,3 mln w 2019 r. W ubieg³ym roku dosz³o do za³amania w marcu wraz z atakiem wirusa. W kwietniu sprzeda¿ praktycznie zanik³a (-96,5 proc.), potem by³a wolna poprawa, w lipcu dosz³o nawet do wzrostu o 1,1 proc.

W rankingu sprzeda¿y prymat zachowa³ Peugeot przed Volkswagenem, Renaultem (spadek o 28 proc.), Seatem (mimo najgorszego wyniku w tym zestawieniu: -38,5 proc.), Toyot¹, Fordem, Daci¹, Kia, Hyundaiem i Fiatem. Wœród modeli liderem zosta³ Sandero (detronizuj¹c Seata z ostatnich 12 lat), przed Seatem León, Qashqai, Clio, Coroll¹, Seatem Arona, 2008, 3008, Hyundaiem Kona i Capturem.

Bran¿owe organizacje ANFAC, Faconauto i Ganvam przewiduj¹, ¿e w bie¿¹cym roku sprzeda¿ nie przekroczy miliona sztuk, ale uprzedzi³y, ¿e na wynikach I kwarta³u zaci¹¿y wy¿szy podatek przy rejestracji pojazdów i zakoñczenie Planu RENOVE (dop³at do odnawiania parku samochodowego) z saldem ponad 200 mln euro bez rozdysponowania.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation