Poland

Sprowadzenie Polaka z Plymouth. Oświadczenie MSZ

AFP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowa³o w sobotê, ¿e podejmuje wszelkie mo¿liwe dzia³ania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym w sprawie obywatela Polski przebywaj¹cego w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Jak poinformowa³o w sobotê ministerstwo, prowadzona s¹ starania, które maj¹ zapewniæ Polakowi status dyplomatyczny.

Sprawa dotyczy pana S³awomira, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii. 6 listopada 2020 roku stwierdzono u niego zawa³ i zatrzymanie akcji serca na co najmniej 45 minut. Brytyjscy lekarze uznali, ¿e u mê¿czyzny dosz³o do powa¿nego i trwa³ego uszkodzenia mózgu. Ich zdaniem w najlepszym interesie pacjenta le¿y wycofanie wszystkich zabiegów podtrzymuj¹cych ¿ycie.

W tym tygodniu pacjent szpitala w Plymouth zosta³ od³¹czony od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie. Sprzeciwiaj¹ siê temu cz³onkowie jego rodziny: mieszkaj¹ce w Polsce matka i siostra oraz mieszkaj¹ce w Anglii druga siostra mê¿czyzny i jego siostrzenica. Twierdzi³y, ¿e bêd¹c katolikiem, nie chcia³by on, aby jego ¿ycie zosta³o zakoñczone.

W sprawie Polaka interweniuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort zdecydowa³ o wydaniu paszportu dyplomatycznego i poleci³ jego przekazanie do Ambasady RP w Londynie celem objêcia pacjenta ochron¹ dyplomatyczn¹.

"Ambasada RP w Londynie wyst¹pi³a 22 stycznia br. do w³adz brytyjskich z wnioskiem o akredytacjê i przyznanie statusu dyplomatycznego. Decyzjê w tym zakresie podejm¹ w³adze Wielkiej Brytanii" - poinformowa³o MSZ.

"Wyra¿amy zrozumienie, a tak¿e solidarnoœæ z rodzin¹ polskiego obywatela, która prze¿ywa teraz bardzo trudne chwile" - czytamy w opublikowanym oœwiadczeniu.

Resort dyplomacji zaapelowa³ równie¿ o "nieeskalowanie emocji zwi¹zanych z opisywan¹ spraw¹".

"MSZ wyraŸnie podkreœla, ¿e rodzina obywatela Polski przebywaj¹cego w szpitalu w Plymouth w dalszym ci¹gu mo¿e liczyæ na pe³ne wsparcie ze strony polskiego resortu spraw zagranicznych, który bêdzie równie¿ aktywnie wspiera³ dzia³ania innych polskich instytucji" - poinformowano.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7