Poland

Sprawy dotyczące opieki nad dziećmi w dobie pandemii

Na obecn¹ chwilê brak jest rozwi¹zañ systemowych modyfikuj¹cych w sposób zasadniczy sposób dzia³ania, w tym prowadzenia i rozpoznawania spraw przez S¹dy - informuje RPO.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych w przepisach od art. 15zzs1 do art. 15zzs3 ustawodawca uregulowa³ kwestiê rozpoznawania spraw cywilnych na posiedzeniach niejawnych w czasie epidemii. W art. 15zzs4 powy¿ej przywo³anej ustawy zaœ ustawodawca przewidzia³ i uregulowa³ rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Naczelny S¹d Administracyjny na posiedzeniu niejawnym.

Jak informuje RPO, prezesi s¹dów, którzy zarz¹dzaj¹ organizacj¹ i funkcjonowaniem danego s¹du mog¹ w miarê mo¿liwoœci technicznych umo¿liwiæ i zarz¹dziæ mo¿liwoœæ przyjmowania pism w okreœlonych rodzajach spraw drog¹ elektroniczn¹ – z której to mo¿liwoœci strona ma prawo skorzystaæ jeœli nie chce kierowaæ pism listownie za pomoc¹ tradycyjnej poczty.

Ponadto w ka¿dym s¹dzie Prezes powinien zarz¹dziæ regulamin przyjmowania interesariuszy, dostêpny dla ka¿dego, w którym przewiduje siê postêpowanie i zachowanie klientów na terenie s¹dów np. dezynfekcjê r¹k, zakrywanie ust i nosa, kolejnoœæ stawiania siê, organizacja ruchu na terenie s¹du i przed nim.

Z praktyki funkcjonowania S¹dów stwierdziæ nale¿y, ¿e ograniczony jest wstêp do s¹dów. Obecnie wstêp maj¹ jedynie strony oraz osoby wezwane np. œwiadkowie lub biegli. Ka¿demu wchodz¹cemu do budynku S¹du mierzona jest temperatura. Obowi¹zuje nakaz zakrywania ust i nosa i to zarówno w pomieszczeniach wspólnych w budynkach s¹dów, ale tak¿e na salach rozpraw. Ponadto wstêp do budynków s¹dów mo¿liwy jest najczêœciej na kilkanaœcie minut przed godzin¹ rozpoczêcia sprawy.

Dodaæ nale¿y, ¿e zmodyfikowane zosta³y zasady dzia³ania biur obs³ugi interesantów, biur podawczych i czytelni akt – o szczegó³ach najlepiej dowiadywaæ siê na stronie internetowych s¹du, do którego musimy siê udaæ.

Football news:

Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about