Poland

Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o jednostce

Sprawozdanie finansowe

Adobe Stock

Bilans i inne elementy sprawozdania zawieraj¹ ogromn¹ liczbê danych, które odzwierciedlaj¹ sytuacji ekonomicznej firmy. Jednak by skorzystaæ z tych danych trzeba umieæ je zanalizowaæ i zinterpretowaæ.

Analizê danych warto rozpocz¹æ od zapoznania siê z treœciami zawartymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, w którym znajdziemy podstawowe dane o jednostce oraz sprawozdaniu finansowym. Nale¿¹ do nich informacje takie jak: przedmiot i czas trwania dzia³alnoœci jednostki (o ile ten jest ograniczony), okres objêty sprawozdaniem oraz wskazanie czy przedmiotowe sprawozdanie zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu kontynuowania dzia³alnoœci gospodarczej lub czy istniej¹ okolicznoœci wskazuj¹ce na zagro¿enie w tym obszarze. Istotny jest równie¿ opis przyjêtych przez jednostkê zasad rachunkowoœci, gdy¿ przepisy pozostawiaj¹ w wielu kwestiach prawo wyboru, a konsekwencj¹ tych decyzji jest prezentacja danych finansowych .

Elementy sprawozdania

Sprawozdanie finansowe sk³ada siê z zasady z trzech g³ównych czêœci: bilansu; rachunku zysków i strat; informacji dodatkowej zawieraj¹cej wstêp do sprawozdania oraz objaœnienia do poszczególnych pozycji kwotowych wykazan...

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result