Poland

Sprawa Agaty Grzybowskiej: Jest oskarżenie wobec policjantów

Spór o aborcjê

Strajk Kobiet

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Marcin Lewicki, prezes zarz¹du Press Club Polska, poinformowa³ za poœrednictwem Facebooka, ¿e w zwi¹zku z zatrzymaniem fotoreporterki Agaty Grzybowskiej z³o¿y³ w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 1 przy ul. Wilczej zawiadomienie o mo¿liwoœci pope³nienia przez policjantów przestêpstwa.

„W zwi¹zku z zatrzymaniem przez Policjê fotoreporterki Agaty Grzybowskiej podczas wykonywania przez ni¹ obowi¹zków dziennikarskich z³o¿y³em w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 1 (przy ul. Wilczej) zawiadomienie o mo¿liwoœci pope³nienia przez policjantów przestêpstwa z art. 44 Prawa prasowego (utrudnianie lub t³umienie krytyki prasowej) oraz 231 Kodeksu karnego (przekroczenie uprawnieñ przez policjantów)” - czytamy w oœwiadczeniu opublikowanym na Facebooku przez Marcina Lewickiego, prezesa zarz¹du Press Club Polska, organizacji zrzeszaj¹cej ludzi mediów.

Jak zaznaczy³ Lewicki, „instytucje publiczne, w tym policja, maj¹ obowi¹zek zapewniæ dziennikarzom swobodê wykonywania obowi¹zków zawodowych, a nie utrudniaæ ich wykonywanie”.  „Dzia³ania takie jak wobec Agaty Grzybowskiej s¹ ograniczeniem wolnoœci prasy” - doda³ prezes Press Club Polska i zapelowa³ do wszystkich redakcji i dziennikarzy, aby takie zawiadomienia sk³adali w ka¿dym wypadku, gdy dzia³ania policji lub innych s³u¿b wobec dziennikarzy budz¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci. „Istnieje bowiem obawa, ¿e ich rzeczywistym celem jest utrudnianie lub uniemo¿liwianie im pracy. Nale¿y te¿ nieustannie przypominaæ, ¿e dziennikarze obecni na miejscu wydarzeñ nie s¹ ich uczestnikami, natomiast realizuj¹ prawo odbiorców mediów do otrzymywania informacji, a dokumentem poœwiadczaj¹cym wykonywanie przez nich zawodu jest legitymacja prasowa” - czytamy w oœwiadczeniu. 

???????? ???? ???????????????? ?? ???????????????????????? ???? ?????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????? W zwi¹zku z zatrzymaniem przez Policjê...

Opublikowany przez Press Club Polska Poniedzia³ek, 23 listopada 2020

Agatê Grzybowsk¹, fotoreporterkê, zatrzymano w zwi¹zku z zarzucaniem jej naruszenia nietykalnoœci cielesnej policjanta. Wicerzecznik PiS Rados³aw Fogiel w TVN24 twierdzi³, ¿e dziennikarka kopa³a policjanta. Ona sama, w wydanym oœwiadczeniu napisa³a, ¿e zatrzymano j¹ za b³yskanie fleszem w twarz policjantowi podczas robienia zdjêcia. Grzybowska nie przyznaje siê do naruszenia nietykalnoœci cielesnej funkcjonariusza. W czasie zatrzymania fotoreporterka okazywa³a legitymacjê prasow¹ i informowa³a policjantów, ¿e jest dziennikark¹.

„Ju¿ jestem w domu. Dziœ zosta³a przekroczona kolejna granica. Kiedy wykonywa³am swoj¹ pracê, fotografuj¹c protest pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, zosta³am zaatakowana przez policjanta (tylko dlatego, ¿e robi¹c zdjêcie, b³ysnê³am mu w twarz fleszem), a nastêpnie mimo okazania legitymacji prasowej, si³¹ wrzucona do radiowozu, gdzie próbowano mi wmówiæ, ¿e to ja by³am agresywna” - napisa³a Grzybowska we wpisie opublikowanym na Facebooku. „Zosta³am przewieziona na komendê na Wilczej, gdzie oskar¿ono mnie o naruszenie nietykalnoœci osobistej policjanta. Usi³owano mnie „podejœæ”, ¿ebym przyzna³a siê do winy. Absolutnie nie przyznajê siê do stawianych mi zarzutów” - zaznaczy³a fotoreporterka. „Prawda jest taka, ¿e nie tylko ja jako fotoreporterka (wiem, ¿e to czyni ze mnie osobê uprzywilejowan¹), ale nikt z pokojowo protestuj¹cych nigdy nie powinien byæ zatrzymany. Nie ma zgody na powszechnie stosowan¹ w ostatnich tygodniach przez policjê przemoc! Nie damy siê zastraszyæ!” - doda³a.

Kochane, Kochani, ju¿ jestem w domu. Dziœ zosta³a przekroczona kolejna granica. Kiedy wykonywa³am swoj¹ pracê,...

Opublikowany przez Agatê Grzybowsk¹ Poniedzia³ek, 23 listopada 2020

Football news:

Udinese sign Fernando Llorente, Cutrone and sell Lasagna to Verona for 10 million euros
Monaco have re-loaned Onyekuru to Galatasaray
Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham