Poland

Spotkanie ws. szczepień w KPRM. Lewica chce transmisji

pose³ Krzysztof Gawkowski

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wezm¹ udzia³ w poœwiêconym programowi szczepieñ przeciw COVID-19 spotkaniu, które we wtorek ma odbyæ siê w Kancelarii Premiera.

- Za ka¿dym razem, kiedy tak naprawdê grunt pali siê pod nogami rz¹du okazuje siê, ¿e rz¹d wtedy chce rozmawiaæ z opozycj¹ albo z ludŸmi, którzy s¹ zainteresowani tematem szczepieñ czy COVID-u. Konsultacje powinny odbywaæ siê zanim coœ siê zrobi, a nie po fakcie, wtedy kiedy system siê rozlatuje - doda³. Poinformowa³, ¿e przedstawiciele KO przyjm¹ zaproszenie i na spotkaniu w KPRM przedstawi¹ "szereg propozycji", o których mówi¹ "od kilkunastu dni".

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Po szeœciu dniach spadku wzrost liczby pacjentów z COVID-19
Najmniej nowych zaka¿eñ od 111 dni

Równie¿ Lewica zjawi siê na spotkaniu. - W sprawie szczepieñ trzeba rozmawiaæ, w sprawie szczepieñ nie wolno odmawiaæ. Bêdziemy rozmawiali, ale bêdziemy te¿ mocno pytali o to, dlaczego przez ostatnie trzy tygodnie nikt nie chcia³ konsultowaæ i nikt nie chcia³ zwróciæ uwagi na problemy, które wskazywaliœmy - powiedzia³ Polsat News przewodnicz¹cy klubu Krzysztof Gawkowski.

Pose³ oceni³, ¿e wtorkowe spotkanie nie powinno byæ zapowiadane z dnia na dzieñ.  - Powinno byæ elementem wspó³pracy wszystkich partii opozycyjnych, dlatego bêdziemy chcieli, ¿eby to spotkanie by³o transmitowane, ¿eby to spotkanie mogli obejrzeæ wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, bo to jest spotkanie o przysz³oœci spo³eczeñstwa, to jest spotkanie o tym, jak dobrze zorganizowaæ ruch szczepionkowy i jak nie dopuœciæ do chaosu, w który rz¹d nas wpêdzi³ - mówi³ Gawkowski.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17