Poland

"Spotkania zaszczepionych osób? Jest ryzyko, ale niskie"

Dwie zaszczepione na COVID-19 osoby mog¹ siê ze sob¹ spotykaæ, przy minimalnym ryzyku - stwierdzi w CNN dr Anthony Fauci, g³ówny amerykañski epidemiolog.

- Mo¿ecie zacz¹æ siê spotykaæ ze sob¹, nawet pomimo tego, ¿e ryzyko nie wynosi zero, ryzyko jest jednak ekstremalnie niskie, kiedy obie strony s¹ zaszczepione - powiedzia³ dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób ZakaŸnych w rozmowie z CNN.

Amerykañskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób nie wyda³y jeszcze wytycznych co do tego, czy zaszczepione osoby mog¹ gromadziæ siê z innymi zaszczepionymi osobami.

Dr Fauci podkreœli³ jednak, ¿e jeœli "jego córka bêdzie chcia³a do niego przyjechaæ i bêdzie zaszczepiona dwiema dawkami, wówczas przyjmie j¹ w domu i mocno j¹ uœciska, czego nie móg³ zrobiæ od roku".

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield