Poland

Sposób wyboru sędziów decyduje o niezależności

Sêdzia

Sêdzia

Fotorzepa / Micha³ Walczak

Sposób wyboru przedstawicieli œrodowiska sêdziowskiego decyduje o niezale¿noœci Krajowej Rady S¹downictwa.

W powracaj¹cej co jakiœ czas publicznej dyskusji o Krajowej Radzie S¹downictwa poruszany jest sposób powo³ywania jej cz³onków, a tak¿e kwestia zgodnoœci tej procedury z konstytucj¹. Niedawno w jednym z programów red. Andrzeja Morozowskiego w TVN24 wiceminister sprawiedliwoœci Sebastian Kaleta, odnosz¹c siê do sposobu powo³ywania sêdziowskiej czêœci obecnej KRS, kolejny raz przytoczy³ przyk³ad hiszpañskiej Naczelnej Rady S¹downiczej, twierdz¹c, i¿ powo³ywana jest w taki sam sposób, co mia³o byæ dowodem na prawid³owoœæ i zgodnoœæ z konstytucj¹ jej funkcjonowania.

Czytaj tak¿e: Prokuratura Krajowa wzywa sêdziego Tuleyê na przes³uchanie

Otó¿ nowelizacja z 8 grudnia 2017 r. ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa pozbawi³a œrodowisko sêdziowskie prawa wyboru czêœci sk³adu KRS, a podkreœlane przez wiceministra Kaletê podobieñstwo powo³ywania sêdziowskiej czêœci obu organów jest pozorne.

Selekcjonuj¹ obcy

Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ w sprawach w...

Football news:

Fortune has issued a form in support of the pubs of Dusseldorf. It is stylized as a uniform of waiters
PSG wants to sign Messi, Depay, Wijnaldum, Alaba and Hyusay as free agents
Stefano Pioli: Milan must step on the gas. The match with Roma will be for 6 points
Guardiola about 2:1 with West Ham: City realized that a beautiful victory is not worth waiting for, after 15 minutes
Ter Stegen finished the warm-up ahead of schedule due to pain in his hand, but left in the start for Seville
Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017
Guardiola has 200 wins in 273 games at the helm of Man City. Mourinho has so many wins in 309 games with Chelsea