Poland

Sposób na ucieczkę od podatku

Spó³ki jawne z udzia³owcami korporacyjnymi mog¹ unikn¹æ CIT po 31 stycznia.

Ministerstwo Finansów wyjaœni³o na portalu podatki.gov.pl, jak mog¹ unikn¹æ CIT nowe spó³ki jawne, których udzia³owcami s¹ podmioty inne ni¿ osoby fizyczne. Ubieg³oroczna nowela do ustawy o CIT na³o¿y³a ten podatek na takie w³aœnie spó³ki, chyba ¿e przed rozpoczêciem roku obrotowego albo do 31 stycznia 2021 r. z³o¿¹ informacjê fiskusowi o sk³adzie wspólników. Przepisy przejœciowe w ogóle nie da³y takiej mo¿liwoœci spó³kom jawnym zak³adanym po 31 stycznia.

Zdaniem MF „sam akt wpisania spó³ki jawnej do Krajowego Rejestru S¹dowego nie rozpoczyna jej roku obrotowego". Wyjaœni³o, ¿e wed³ug ustawy o rachunkowoœci nowo powsta³a jednostka obowi¹zana jest otworzyæ ksiêgi rachunkowe na dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoœci, którym jest dzieñ pierwszego zdarzenia wywo³uj¹cego skutki o charakterze maj¹tkowym lub finansowym. Informacjê o wspólnikach nale¿y zatem z³o¿yæ miêdzy rejestracj¹ w KRS a faktycznym rozpoczêciem dzia³alnoœci.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December