Poland

Spór o skanowanie linii papilarnych na stołówce

Wygoda nie mo¿e byæ stawiana przed ochron¹ danych osobowych – mówi Bart³omiej ¯eromski, dyrektor Departamentu Skarg Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.

Urz¹d z³o¿y³ skargê kasacyjn¹ od wyroku w sprawie gromadzenia i przetwarzania odcisków palców uczniów jednej z pomorskich szkó³ przy wstêpie do szkolnej sto³ówki. Dlaczego?

G³ównym i najwa¿niejszym zarzutem jest przyjêcie przez s¹d b³êdnej wyk³adni zasady minimalizacji danych poprzez uznanie, ¿e przetwarzanie danych biometrycznych dzieci do weryfikacji mo¿liwoœci korzystania przez nie ze sto³ówki szkolnej jest adekwatne do celu, w którym s¹ przetwarzane. Druga to kwestia b³êdnej wyk³adni przepisów przez s¹d pierwszej instancji polegaj¹cej na przyjêciu, ¿e na przetwarzanie danych biometrycznych dzieci przy korzystaniu ze sto³ówki szkolnej jest zgoda ich rodziców. Warto podkreœliæ, ¿e zgodnie z „Wytycznymi dotycz¹cymi ochrony danych dzieci w œrodowisku edukacyjnym", przyjêtymi podczas posiedzenia Komitetu Konwencji nr 108 Rady Europy, dane biometryczne nie powinny byæ rutynowo przetwarzane w placówkach edukacyjnych.

Czyli to przesada, by uzale¿niaæ wejœcie do szkolnej sto³ówki od zeskanowania linii papilarnych?

Tak, zdecydowanie. To nie tylko przesada, ale i forma dyskryminacji. Nie zapominajmy, ¿e gdyby rodzice nie zgodzili siê na tak¹ formê identyfikacji, ich dzieci musia³yby czekaæ na koñcu kolejki. Istnieje zaœ wiele innych mo¿liwoœci identyfikacji uczniów, np. karty elektromagnetyczne lub nawet papierowe. Proszê sobie wyobraziæ ewentualny wyciek danych biometrycznych. Powstanie ryzyko naruszenia praw i wolnoœci osób fizycznych, poniewa¿ skutków nie da siê odwróciæ nawet po osi¹gniêciu przez dziecko pe³noletnoœci.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku uzna³, ¿e przy ocenie tej sprawy istotne jest, ¿e system elektronicznej identyfikacji uczniów na podstawie odcisku palca wprowadzono na wniosek rodziców. UODO uwa¿a, ¿e nie ma to znaczenia?

Wygoda nie mo¿e byæ wa¿niejsza ni¿ ochrona danych osobowych, a tym bardziej danych biometrycznych uczniów. Przetwarzanie danych osobowych powinno byæ niezbêdne w okreœlonym celu, a nie byæ uzale¿nione od stosowania pewnych rozwi¹zañ. Dane biometryczne jednoznacznie nas identyfikuj¹ i s¹ to dane sta³e, których nie da siê zmieniæ, jak np. adresu zamieszkania czy numeru karty obiadowej. Dlatego w razie wycieku jego negatywne skutki bêd¹ d³ugotrwa³e i mog¹ byæ bardzo niebezpieczne dla osób, których te dane dotycz¹. Doœæ powiedzieæ, ¿e podmiot, który pozyska tego rodzaju dane, mo¿e nie ograniczyæ siê do sprawdzenia, czy mamy op³acony obiad.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals