Poland

Spółki Skarbu Państwa zaangażują się w budowę szpitali

Biznes

AFP

Szeœæ spó³ek utworzy szpitale tymczasowe. Chodzi m.in. o PKN Orlen, PKO BP, Lotos, KGHM i Tauron.

O pierwszych pracach w tym kierunku poinformowa³ ju¿ Orlen. – Jako firma odpowiedzialna spo³ecznie i najwiêkszy pracodawca w regionie, (Orlen – red.) zaanga¿uje siê w przygotowanie szpitala tymczasowego w P³ocku. Podobny obiekt powstanie równie¿ w Ostro³êce, przy wsparciu Energi – stwierdzono w oœwiadczeniu firmy.

– Teraz naszym obowi¹zkiem jest aktywne w³¹czenie siê w walkê z drug¹ fal¹ pandemii. Dlatego podjêliœmy siê zorganizowania tymczasowych szpitali w P³ocku i Ostro³êce – podkreœli³ z kolei Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Kolejne dwa szpitale powstan¹ na terenie Ma³opolski. Ich budowê ma wesprzeæ PKO BP. – Z pe³nym zaanga¿owaniem i we wspó³pracy z wojewod¹ bêdziemy organizowaæ tworzenie dwóch szpitali tymczasowych w Ma³opolsce i zrealizujemy te zadania najlepiej, jak potrafimy – poinformowa³o centrum prasowe banku.

– Pracujemy nad uruchomieniem dwóch szpitali polowych. Lokalizacje wska¿emy po uzgodnieniu ze Œl¹skim Urzêdem Wojewódzkim oraz Ministerstwem Aktywów Pañstwowych – to z kolei odpowiedŸ Wêglokoksu opublikowana na Twitterze.

Podjêcie podobnych dzia³añ zadeklarowa³ na Twitterze prezes Tauronu Wojciech Ignacok. – We wspó³pracy z rz¹dem wybudujemy dwa szpitale w woj. Ma³opolskim. To wa¿ny obszar dla Taurona, a mieszkañcom regionu chcemy pomóc w walce z koronawirusem. W³¹czymy siê w walkê z drug¹ fal¹ – stwierdzi³ prezes.

Zdaniem szefa KPRM Micha³a Dworczyka, to spó³ki w porozumieniu z wojewodami bêd¹ podejmowa³y decyzjê o lokalizacji szpitali. Wraz z decyzjami firmy otrzymaj¹ równie¿ wsparcie merytoryczne, formalno-prawne oraz specjalny podrêcznik, w którym znajduj¹ siê instrukcje dotycz¹ce budowy szpitala tymczasowego. Materia³ powsta³ podczas budowy szpitala na Stadionie Narodowym. Ka¿da ze spó³ek podpisze oddzielne umowy dotycz¹ce inwestycji z Ministerstwem Aktywów Pañstwowych, jednak w tym momencie nie podano ¿adnych kwot.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry