Poland

Spółki nieruchomościowe ofiarą sprawozdań o terminach zapłaty

Podatek dochodowy

Fotorzepa / Robert Gardziñski

Do dnia 31 stycznia 2021 r. kierownicy okreœlonych ustawowo podmiotów maj¹ obowi¹zek przekazania Ministrowi Rozwoju sprawozdañ o stosowanych przez te podmioty terminach zap³aty w transakcjach handlowych w 2020 r. Podmioty objête tym obowi¹zkiem przygotowywa³y siê do spe³nienia obowi¹zku przez wiele miesiêcy, tymczasem spó³ki nieruchomoœciowe znienacka zosta³y równie¿ objête tym obowi¹zkiem, któremu mog¹ nie sprostaæ z uwagi na brak czasu.

Niespodziewany obowi¹zek dla spó³ek nieruchomoœciowych

Zgodnie z przepisem art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia³aniu nadmiernym opóŸnieniom w transakcjach handlowych, kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z póŸn. zm.), przekazuj¹, drog¹ elektroniczn¹, ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zap³aty w transakcjach handlowych. Przepis ten funkcjonuje od 1 stycznia 2020 r., wiêc podmioty nim objête mog³y przez ca³y 2020 r. na spokojnie przygotowaæ siê do spe³nienia nowego obowi¹zku. W tym, przygotowaæ odpowiednie procedury korporacyjne, ksiêgowe, na bie¿¹co gromadziæ wymagane dane.

Jednak¿e takiego spokoju nie doœwiadczy³y spó³ki nieruchomoœciowe, które zosta³y objête ww. obowi¹zkiem w³aœciwie niespodziewanie i to z moc¹ wsteczn¹. Pozostaje tajemnic¹, czy by³o to celowe dzia³anie ustawodawcy, czy spó³ki nieruchomoœciowe zosta³y obarczone obowi¹zkiem niejako rykoszetem przy nowelizacji ustawy o CIT, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2021 r.

Spó³ki nieruchomoœciowe wœród podmiotów zobowi¹zanych

Wspomniany powy¿ej przepis ustawy o CIT wymienia trzy rodzaje podmiotów:

1) podatkowe grupy kapita³owe, bez wzglêdu na wysokoœæ osi¹gniêtych przychodów;

2) podatników innych ni¿ podatkowe grupy kapita³owe, u których wartoœæ przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczy³a równowartoœæ 50 mln euro przeliczonych na z³ote wed³ug œredniego kursu euro og³aszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomoœci;

3) spó³ki nieruchomoœciowe, w tym spó³ki nieruchomoœciowe wchodz¹ce w sk³ad podatkowej grupy kapita³owej.

O ile dwa pierwsze rodzaje podmiotów mia³y doœæ czasu na przygotowanie siê do nowego obowi¹zku sprawozdawczego, tak spó³ki nieruchomoœciowe maj¹ dok³adnie jeden miesi¹c. Albowiem, wskutek nowelizacji ustawy o CIT, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2021 r., do ww. katalogu podmiotów spó³ki nieruchomoœciowe zosta³y dodane dopiero z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku. W chwili wprowadzania obowi¹zku sprawozdañ spó³ki nieruchomoœciowe w ogóle nie funkcjonowa³y na gruncie ustawy o CIT. Trudne do spe³nienia obowi¹zki

Wobec powy¿szego dosz³o do sytuacji, w której spó³ki nieruchomoœciowe zosta³y zobowi¹zane do przygotowania sprawozdañ w ci¹gu jednego miesi¹ca, które to sprawozdania dotycz¹ ca³ego roku 2020 r., przy czym spó³ki te nie zbiera³y odpowiednich danych na bie¿¹co. Musz¹ wiêc teraz odtworzyæ ka¿d¹ poszczególn¹ transakcjê i ustaliæ mnóstwo szczegó³owych informacji dotycz¹cych ich rozliczeñ z kontrahentami. Albowiem, w sprawozdaniu o stosowanych terminach zap³aty w transakcjach handlowych nale¿y wykazaæ miêdzy innymi:

1) wartoœæ œwiadczeñ pieniê¿nych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

a) nieprzekraczaj¹cym 30 dni,

d) przekraczaj¹cym 120 dni - od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzaj¹cych dostawê towaru lub wykonanie us³ugi;

2) wartoœæ œwiadczeñ pieniê¿nych spe³nionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

a) nieprzekraczaj¹cym 30 dni,

d) przekraczaj¹cym 120 dni - od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzaj¹cych dostawê towaru lub wykonanie us³ugi;

3) wartoœæ œwiadczeñ pieniê¿nych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie okreœlonym w umowie oraz udzia³ procentowy tych œwiadczeñ w ca³kowitej wartoœci œwiadczeñ pieniê¿nych nale¿nych temu podmiotowi w tym roku;

4) wartoœæ œwiadczeñ pieniê¿nych niespe³nionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie okreœlonym w umowie oraz udzia³ procentowy tych œwiadczeñ w ca³kowitej wartoœci œwiadczeñ pieniê¿nych, do których spe³nienia zobowi¹zany jest ten podmiot w tym roku.

Celowe dzia³anie czy b³¹d legislacyjny

Nale¿y podkreœliæ, ¿e obowi¹zek który obj¹³ spó³ki nieruchomoœciowe jest sprzeczny z zasad¹ „lex retro non agit" – prawo nie dzia³a wstecz, a wiêc nadrzêdn¹ zasad¹ prawn¹. Ustawodawca wymaga bowiem od spó³ek nieruchomoœciowych przedstawienia informacji z przesz³oœci, a obowi¹zek ten jest obwarowany sankcjami finansowymi. Kierownicy spó³ek nieruchomoœciowych mog¹ zostaæ ukarani grzywn¹ w wysokoœci do 5.000 z³. Prawid³owy proces stanowienia prawa nie powinien dopuœciæ do takiej sytuacji. Obowi¹zek powinien zostaæ wprowadzony na przysz³oœæ, tak aby pozwoliæ spó³kom nieruchomoœciowym na przygotowanie siê do jego spe³nienia. Tymczasem, ustawodawca stawia spó³ki nieruchomoœciowe przed faktem dokonanym.

Dodatkowo zupe³nie nie zrozumia³ym jest objêcie obowi¹zkiem sprawozdañ na temat terminów zap³aty w transakcjach handlowych spó³ek nieruchomoœciowych. Zamiarem ustawodawcy by³o kontrolowanie najwiêkszych podmiotów, które zasadniczo s¹ stronami dominuj¹cymi w stosunkach handlowych, czy narzucaj¹ zbyt d³ugie terminy zap³aty swoim dostawcom (i kredytuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ). Lub te¿, czy spóŸniaj¹ siê z zap³at¹. Natomiast spó³ki nieruchomoœciowe to z regu³y spó³ki celowe, które nie s¹ wielkimi podmiotami i nie maj¹ dominuj¹cego wp³ywu na uk³adanie relacji z kontrahentami. Co wiêcej, ich sprzeda¿ jest w du¿ej mierze kierowana do osób fizycznych, a takich transakcji nie dotyczy ustawa o przeciwdzia³aniu nadmiernym opóŸnieniom w transakcjach handlowych.

Powy¿sze argumenty mog¹ zatem wskazywaæ na przypadkowe objêcie spó³ek nieruchomoœciowych nowym obowi¹zkiem wskutek b³êdu legislacyjnego. Odpowiedzialne za wdro¿enie nowych przepisów Ministerstwo Rozwoju na razie milczy, jednak¿e powinno jak najszybciej zaj¹æ zdecydowane stanowisko.

Interpretacja na korzyœæ spó³ek nieruchomoœciowych

Okolicznoœci¹, która przemawia za tym, ¿e spó³ki nieruchomoœciowe nie zosta³y objête obowi¹zkiem sprawozdawczym jest literalne brzmienie przepisu art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia³aniu nadmiernym opóŸnieniom w transakcjach handlowych. Przepis ten bowiem odwo³uje siê do art. 27b ust. 2 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustaw¹ opublikowan¹ w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 865 (z póŸn. zm.). Natomiast spó³ki nieruchomoœciowe zosta³y wprowadzone do ustawy o CIT w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 1406.

Zatem, ¿eby obowi¹zek sprawozdañ obj¹³ równie¿ spó³ki nieruchomoœciowe, to nale¿a³oby wymagaæ od ustawodawcy zmiany równie¿ brzmienia przepisu art. 13a ust. 1 ustawy o przeciwdzia³aniu nadmiernym opóŸnieniom w transakcjach handlowych poprzez aktualizacjê zawartego w nim Dziennika Ustaw dla ustawy o CIT. Skoro ustawodawca tego zaniecha³, to mo¿na twierdziæ, i¿ nowy obowi¹zek sprawozdañ nie obejmuje spó³ek nieruchomoœciowych, poniewa¿ te nie znajduj¹ siê w treœci przepisu, do którego odwo³uje obowi¹zek. Takiego stanowiska nale¿a³oby oczekiwaæ od Ministerstwa Rozwoju.

Pawe³ Terpi³owski Autor jest radc¹ prawnym, kierownikiem Zespo³u ds. Podatków Poœrednich ECDP TAX ¯uk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Football news:

Gothenburg confirmed Gamshik's move. He signed a six-month contract
Ben Foster: Diego Costa is a dirty little rat. Growled, scratched, did not let me breathe. Suarez:
Rashford escaped with a ligament injury. He has a severe dislocation
Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries